header image

Loading

ОСА прие ново решение за обратно изкупуване на акции на Индустриален холдинг България АД

30 Юни 2017 | 12:13

На основание чл.187б от ТЗ и чл.111, ал.5 от ЗППЦК Общото събрание на акционерите, проведено на 29.06.2017 г. прие ново решение за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на „Индустриален Холдинг България” АД при следните условия:

а/ Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3% за всяка една календарна година от срока за обратно изкупуване по б. б/, от общия брой акции, издадени от „Индустриален Холдинг България” АД, но не повече от 10% общо за целия период на обратно изкупуване и не повече от 10 % от целия капитал на Дружеството;
б/ Срок за извършване на изкупуването – до 5 /пет/ календарни години от изтичане на срока за обратно изкупуване на собствени акции на „Индустриален Холдинг България” АД по предходно взето решение от общото събрание на акционерите проведено на 17 декември 2012 г. и допълнено на 21.06.2016 г., а именно считано от 17 декември 2017 г.
в/ Минимален размер на цената на изкупуване – 0,70 лв. на акция;
г/ Максимален размер на цената на изкупуване – 1,20 лв. на акция;
д/ Овластява Управителния съвет на „Индустриален Холдинг България” АД да определи всички останали параметри на обратното изкупуване и да извърши всички необходими действия в изпълнение на решенията на Общото събрание на акционерите.

Назад