header image

Loading

Плащане на лихва и главница по конвертируеми облигации ISIN BG2100003156, борсов код 4IDF

10 Апр 2018 | 17:20

На 10.04.2018 г. беше извършено последното лихвено плащане по емисия конвертируеми облигации, издадени от Индустриален Холдинг България АД, емисия с ISIN код BG2100003156, борсов код 4IDF, в размер на 1 246 565,37 лв.

На същата дата беше извършено и плащане по главницата в размер на 19 999 600 лв., по отношение на облигационерите, които не са упражнили правото си да конвертират притежаваните от тях облигации в съответния брой акции, с което задълженията на Дружеството по облигационната емисия бяха погасени.

Увеличението на капитала на Дружеството, резултат на постъпили заявки за конвертиране на част от издадените облигации в акции, от 77 400 643 лева на 107 400 643 лева е заявено за вписване в Търговския регистър на 29.03.2018 г., но към настоящия момент не е отразено. В резултат на това емисията акции от увеличението на капитала все още не е регистрирана в Централен депозитар АД.

Назад