header image

Loading

Покана за участие в тръжна процедура

09 Ное 2018 | 09:29

„Индустриален холдинг България“ АД (ИХБ) кани регистрирани одитори, проявяващи интерес, да участват в тръжна процедура за подбор на одитор, който да извърши задължителния независим финансов одит на индивидуалните финансови отчети на предприятията от групата на ИХБ и на консолидирания финансов отчет на ИХБ за финансовите години 2019-2021 включително. Одитът трябва да бъде извършен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, приети от Европейския съюз, приложимите одиторски стандарти, Закона за независимия финансов одит, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и приложимото българско законодателство.

Документацията за участие е на разположение на заинтересованите одитори на адрес гр. София, ул. „Проф. Фритьоф Нансен“ 37А, ет. 7 всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа, лице за контакт: Галина Денева, тел. 02/9807101, e-mail: galia@bulgariaholding.com.

Документите за участие се подават в срок до 21 декември 2018 г. включително.

За повече информация: www.bulgariaholding.com

Назад