header image

Loading

Първото Общо събрание на облигационерите на ИХБ избра Представител на облигационерите

21 Ное 2008 | 11:53

РЕШЕНИЯ от Първото общо събрание на облигационерите
на
„ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ" АД от емисия облигации BG2100024087

проведено на 20.11.2008 година, от 10.00 /десет/ часа, в град София, ул. „Алабин" №16-20, Българска стопанска камара, заседателна зала 1 етаж,

 

По т.1 от Дневния ред: Избор на представител на облигационерите.

 

РЕШЕНИЕ: Избира г-н Страхил Николов Видинов, за представител на облигационерите, притежаващи безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободнопрехвърляеми, необезпечени облигации на Дружеството, всяка една с номинална стойност от 100 /сто/ лева, с ISIN код BG2100024087.

 

По т.2 от Дневния ред: Определяне на възнаграждението на представителя на облигационерите

 

РЕШЕНИЕ: Представителя на облигационерите да не получава възнаграждение.

Назад