header image

Loading

Решение на ОСА за разпределение на печалбата за 2018 на ИХБ

21 Юни 2019 | 08:49

На 20.06.2019 година бе проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Индустриален холдинг България” АД /”Дружеството”/ при дневен ред, обнародван в Търговски регистър на 15.05.2019 г.

На основание член 115в, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Ви уведомяваме, че по точка 4 от дневния ред, редовното годишно Общото събрание на акционерите приема решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2018 година, както следва:

  • печалбата на Дружеството за 2018 г. в размер на 5 891 558,81 лв. (пет милиона осемстотин деветдесет и една хиляди петстотин петдесет и осем лева и осемдесет и една стотинки) да остане като неразпределена печалба.
Назад