header image

Loading

Решение на ОСА за разпределение на печалбата за 2017 на ИХБ

22 Юни 2018 | 16:47

На 22.06.2018 година бе проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Индустриален холдинг България” АД /”Дружеството”/ при дневен ред, обнародван в Търговски регистър на  12.05.2018 г.

На основание член 115в, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Ви уведомяваме, че по точка 4 от дневния ред, редовното годишно Общото събрание на акционерите приема решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2017 година, както следва - печалбата на Дружеството за 2017 г. в размер на 21 229 667,34 лв. (двадесет и един милиона двеста двадесет и девет хиляди шестстотин шестдесет и седем лева и тридесет и четири стотинки) да остане като неразпределена печалба.

Назад