header image

Loading

Решения и протокол от ОСА на ИХБ от 20 юни 2019

21 Юни 2019 | 16:12

РЕШЕНИЯ от редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Индустриален холдинг България” АД проведено на 20.06.2019 град София, ул. “Алабин” 16-20, Българска стопанска камара

1. Приемане на Доклада за дейността на Дружеството за 2018 година и на Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2018 година.
Решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Дружеството за 2018 година и Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2018 година.

2. Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 година и на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 година.
Решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 година и Доклада за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов на Дружеството за 2018 година.

3. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 година и на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 година.
Решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 година и Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 година.

4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2018 година.
Решение: Общото събрание на акционерите приема решение печалбата на Дружеството за 2018 година, цялата в размер на 5 891 558,81 лв. (пет милиона осемстотин деветдесет и една хиляди петстотин петдесет и осем лева и осемдесет и една стотинки) да остане като неразпределена печалба на Дружеството.”

5. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2018 година.

6. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Индустриален холдинг България” АД за 2018 г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2018 година.
Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2018 година:

като членове на Надзорния съвет:

  • Снежана Илиева Христова;
  • Константин Кузмов Зографов;
  • „ДЗХ” АД, представлявано от Елена Петкова Кирчева.

като членове на Управителния съвет:

  • Данета Ангелова Желева;
  • Емилиян Емилов Абаджиев;
  • Борислав Емилов Гаврилов;
  • Бойко Николов Ноев;

8. Приемане на решение за подновяване на мандата на членове на Надзорния съвет на Дружеството.
Решение: Общото събрание на акционерите избира за нов 5 годишен мандат, считано от 20.06.2019г., като членове на Надзорния съвет г-жа Снежана Илиева Христова и „ДЗХ“ АД, чрез изрично определен представител.

9. Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2019 година.
Решение: Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2019 година в размер на 1000 лв.

10. Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2018 година.

11. Приемане на решение за подновяване на мандата и определяне на възнаграждението на членовете на Одитния комитет на Дружеството.
Решение: Общото събрание на акционерите избира за нов 3 годишен мандат като членове на Одитния комитет г-жа Снежана Илиева Христова, г-н Максим Станев Сираков и г-жа Боряна Владимирова Димова. Определя на членовете на Одитния комитет месечно възнаграждение в размер на 500 /петстотин/ лева.

12. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2019 година.
Решение: Общото събрание на акционерите избира препоръчания от Одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2019 година - „АФА” ООД.

Назад