header image

Loading

Решения и протокол от ОСА на ИХБ от 22 юни 2018

25 Юни 2018 | 09:38

Решения от редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Индустриален холдинг България” АД проведено на 22.06.2018 град София, ул. “Алабин” 16-20, Българска стопанска камара

1. Приемане на Доклада за дейността на Дружеството за 2017 година и на Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2017 година.
Решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Дружеството за 2017 година и Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2017 година.

2. Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 година и на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 година.
Решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 година и Доклада за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов на Дружеството за 2017 година.

3. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 година и на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 година.
Решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 година и Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 година.

4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2017 година.
Решение: Общото събрание на акционерите приема решение печалбата на Дружеството за 2017 година, цялата в размер на 21 229 667,34 лв. (двадесет и един милиона двеста двадесет и девет хиляди шестстотин шестдесет и седем лева и тридесет и четири стотинки) да остане като неразпределена печалба на Дружеството.”

5. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2017 година.

6. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Индустриален холдинг България” АД за 2017 г.

7. Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2017 година.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2017 година.
Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2017 година:

като членове на Надзорния съвет:

  • Снежана Илиева Христова
  • Константин Кузмов Зографов
  • „ДЗХ” АД, представлявано от Елена Петкова Кирчева

като членове на Управителния съвет:

  • Данета Ангелова Желева
  • Емилиян Емилов Абаджиев
  • Борислав Емилов Гаврилов
  • Бойко Николов Ноев

9. Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2018 година.
Решение: Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2018 година в размер на 1000 лв.

10. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2018 година.
Решение: Общото събрание на акционерите избира препоръчания от Одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2018 година - „Ърнст енд Янг Одит” ООД.

Назад