header image

Loading

Решения и протокол от ОСА на ИХБ от 27 август 2020

27 Авг 2020 | 16:59

РЕШЕНИЯ от редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Индустриален холдинг България” АД проведено на 27.08.2020 град София, ул. “Алабин” 16-20, Българска стопанска камара

1. Приемане на Доклада за дейността на Дружеството за 2019 година и на Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2019 година.
Решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Дружеството за 2019 година и Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2019 година.

2. Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 година и на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 година.
Решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 година и Доклада за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов на Дружеството за 2019 година.

3. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 година и на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 година.
Решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 година и Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 година.

4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2019 година.
Решение: Общото събрание на акционерите приема решение печалбата на Дружеството за 2019 година, цялата в размер на 12 052 599,11 лв. (дванадесет милиона петдесет и две хиляди петстотин деветдесет и девет лева и единадесет стотинки) да остане като неразпределена печалба на Дружеството.”

5. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 година.
 
6. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Индустриален холдинг България” АД за 2019 г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2019 година.
Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2019 година:
като членове на Надзорния съвет:

  • Снежана Илиева Христова;
  • Константин Кузмов Зографов;
  • „ДЗХ” АД, представлявано от Елена Петкова Кирчева.

като членове на Управителния съвет:

  • Данета Ангелова Желева;
  • Емилиян Емилов Абаджиев;
  • Борислав Емилов Гаврилов;
  • Бойко Николов Ноев;

8. Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2020 година.
Решение: Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2020 година в размер на 1000 лв.

9. Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2019 година.

10. Приемане на промени в Статута (Правилника) за дейността на Одитния комитет.
Решение: Общото събрание на акционерите приема промени в Статута (Правилника) за дейността на Одитния комитет.

11. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2020 година.
Решение: Общото събрание на акционерите избира препоръчания от Одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2020 година - „АФА” ООД.

Назад