header image

Loading

Съобщение за инвеститори във връзка с Публично уведомление за първо тримесечие (неконсолидирано)

21 Апр 2020 | 17:16

Във връзка с взетото, от Народното събрание на Република България, решение за удължаване на извънредно положение в страната до 13 май 2020 г. заради разпространението на коронавируса COVID-19, Индустриален холдинг България АД съобщава, че възнамерява да оповести Публично уведомление за финансовото състояние към 31.03.2020 г. на индивидуална основа, след първоначално предвидения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа срок. Дружеството ще се възползва от удължаването на сроковете, уредено със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Решението за това беше взето, тъй като на държавно, европейско и световно равнище все още няма яснота докога и как ще продължи извънредната ситуация с пандемията COVID-19, нито разумно може да се предвиди начинът, по която тя ще се развие и прояви. В тази връзка ръководството е на позиция, че все още е налице висока несигурност и не е възможно да се направи надеждна оценка и адекватно измерване на ефектите от последиците от пандемията върху възстановимата стойност на инвестициите и предоставени заеми от Дружеството към 31.03.2020 година. Поради това Публичното уведомление може да не даде достатъчно вярна и честна представа за финансовото състояние, резултатите от дейността и паричните потоци.

Индустриален холдинг България АД ще оповести Публично уведомление за финансовото състояние към 31.03.2020 г. на индивидуална основа в рамките на удължените срокове. Дружеството ще уведоми допълнително за очакваната дата за оповестяване на Публичното уведомление.

Назад