header image

Loading

Уведомление по чл. 148б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

25 Фев 2019 | 11:52

На 22.02.2019 г. „Индустриален холдинг България“ АД получи уведомление за разкриване на дялово участие в публично дружество по чл. 145 ЗППЦК от следното лице:

  1. ЗУПФ Алианц България

Уведомлението касае промяна в правата на глас, носител на които са акции, издадени от „Индустриален холдинг България“ АД, както следва:

Настоящо състояние – 4.99 %;
Състояние при предходно уведомление- 5.97 %;
Дата, на която правото на глас на лицето e паднало под праговете: 18.02.2019 г.

Назад