header image

Loading

Уведомление на основание чл.112б, ал.1 от ЗППЦК за решение за увеличение на капитала

23 Дек 2010 | 18:01

На 22.12.2010 г. Управителният съвет на Индустриален холдинг България АД, на основание чл. 12а от Устава, във връзка с чл. 196 ТЗ, взе решение, утвърдено от Надзорния съвет за увеличение на капитала на Дружеството, както следва:

1. Взема решение за увеличаване на капитала на „Индустриален холдинг България" АД с до 9,713,679 лева, от 58,282,079 лева на до 67,995,758 лева, чрез първично публично предлагане на 9,713,679 броя, обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1.03 лева, всяка акция.

Ръководството на „Индустрален Холдинг България"АД предвижда с набраните средства от новата емисия акции да финансира дейността на дружества от групата, в т.ч., но не само: (1) строителството на нов речен кораб за групата на Дунав турс АД; (2) строителство на кораб със строителен номер 102; (3) инвестиционният проект в КРЗ Порт - Бургас АД и други дъщерни дружества, включително нови проекти.

2. Определя инвестиционен посредник, който ще обслужи увеличението на капитала, съгласно изискването на чл. 112 "б" от ЗППЦК - „Кей Би Си Секюритис - Н.В - клон България".

Проспектът за увеличение на капитала следва да бъде одобрен от Комисия за финансов надзор.

Приложено изпращаме протоколи с решението за увеличение на капитала.

Назад