header image

Loading

Уведомление по чл. 112д от ЗППЦК

11 Юни 2018 | 15:11

На основание чл. 112д от ЗППЦК „Индустриален Холдинг България” АД разкрива информация, както следва:
С вписване № 20180505095440 от 05.05.2018 г. в Търговския регистър при Агенцията по вписванията бе регистрирано увеличение на капитала на „Индустриален холдинг България” АД чрез издаване на нови 30 000 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, даващи право на 1 глас в ОСА, с номинална стойност 1 лв.

Към 31.05.2018 г. капиталът на „Индустриален холдинг България” АД е както следва:

  • размер на капитала на Дружеството - 107 400 643 /сто и седем милиона четиристотин хиляди шестстотин четиридесет и три/ лева.
  • общ брой акции с право на глас - 107 400 643 /сто и седем милиона четиристотин хиляди шестстотин четиридесет и три/ обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, даващи право на 1 глас в ОСА, с номинална стойност 1 лв.

Последващата емисия акции е регистрирана в Централен депозитар АД на 11.05.2018 г. и е допусната за търговия, съгласно решение на Съвета на директорите на БФБ – София АД от 30.05.2018 г., с дата на въвеждане за търговия – 01.06.2018 г.

Назад