header image

Loading

Уведомление по чл. 148б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

05 Апр 2018 | 16:35

На 05.04.2018 г. „Индустриален холдинг България“ АД получи уведомления за разкриване на дялово участие в публично дружество по чл. 145 ЗППЦК от следните дружества:

 1. ВЕНСАЙД ЕНТЪРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД
  Уведомлението касае промяна в правата на глас, носител на които са акции, издадени от „Индустриален холдинг България“ АД, както следва:
  Настоящо състояние – 17.30 %;
  Състояние при предходно уведомление- 21.29 %;
  Дата, на която правото на глас на лицето e паднало под праговете: 05.04.2018 г.
 2. Буллс АД, гр. София
  Уведомлението касае пасивна промяна в правата на глас, носител на които са акции, издадени от „Индустриален холдинг България“ АД, както следва:
  Настоящо състояние – 34.14 %
  Състояние при предходно уведомление- 38.13 %;
  Дата, на която правото на глас на лицето e паднало под праговете: 05.04.2018 г.
Назад