header image

Loading

Уведомление по чл. 148б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

16 Май 2018 | 11:55

На 15.05.2018 г. „Индустриален холдинг България“ АД получи уведомления за разкриване на дялово участие в публично дружество по чл. 145 ЗППЦК от следните дружества:

1. ВЕНСАЙД ЕНТЪРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД
Уведомлението касае пасивна промяна в правата на глас, носител на които са акции, издадени от „Индустриален холдинг България“ АД, в резултат на вписаното увеличение на капитала на публичното дружество, както следва:
Настоящо състояние – 12.32 %;
Състояние при предходно уведомление - 17.30 %;
Дата, на която правото на глас на лицето e паднало под праговете: 11.05.2018 г.

С последващо уведомление от същата дата, ВЕНСАЙД ЕНТЪРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД уведомява за последваща промяна (разпореждане) в правата на глас, носител на които са акции, издадени от „Индустриален холдинг България“ АД, както следва:
Настоящо състояние – 08.42 %;
Състояние при предходното уведомление - 12.32 %;
Дата, на която правото на глас на лицето e паднало под праговете: 14.05.2018 г.

2. БУЛЛС АД
Уведомлението касае промяна в правата на глас, носител на които са акции, издадени от „Индустриален холдинг България“ АД, в резултат на придобиване на акции от увеличението на капитала на публичното дружество, както следва:
Настоящо състояние – 47.34 %
Състояние при предходно уведомление- 34.14 %;
Дата, на която правото на глас на лицето e паднало под праговете: 11.05.2018 г.

С последващо уведомление от същата дата Буллс АД уведомява за последваща пасивна промяна в правата на глас, носител на които са акции, издадени от „Индустриален холдинг България“ АД, както следва:
Настоящо състояние – 43.44 %
Състояние при предходното уведомление- 47.34 %;
Дата, на която правото на глас на лицето e паднало под праговете: 14.05.2018 г.

Назад