header image

Loading

Уведомление по чл. 148б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

30 Май 2018 | 15:27

На 28.05.2018 г. „Индустриален холдинг България“ АД получи уведомлениe за разкриване на дялово участие в публично дружество по реда на чл. 145 от ЗППЦК, във връзка с пасивна промяна в права на глас, носител на които са акции, издадени от „Индустриален холдинг България“ АД. Уведомлението е представено от ПОД Алианц България АД, като представител на акционерите в „Индустриален холдинг България“ АД - ЗУПФ Алианц България, ЗППФ Алианц България и ДПФ Алианц България.

Дата, на която правото на глас на лицето e паднало под праговете: 22.05.2018 г.
Настоящо състояние общо за трите пенсионни фонда - 11.04 %.
Предходно състояние общо за трите пенсионни фонда - 15.31 %.

Назад