header image

Loading

Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014

20 Юни 2019 | 10:39

На 19.06.2019 г. „Индустриален холдинг България“ АД получи уведомлениe по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 от „Аладис“ ЕАД, лице тясно свързано с лице изпълняващо ръководни функции в „Индустриален холдинг България“ АД, относно сключена сделка, както следва:

Вид на сделката: Разпореждане (продажба) на 35 000 броя акции, издадени от „Индустриален холдинг България“ АД, ISIN код BG1100019980.

Дата на сключване на сделката на „БФБ“ АД, Сегмент акции Standard: 18.06.2019 г.

Цена за една акция: 1,010 лв.

Назад