header image

Loading

Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014

03 Яну 2018 | 15:29

На 03.01.2018 г. „Индустриален холдинг България“ АД получи уведомлениe по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 от „Туинсан“ ЕООД, лице тясно свързано с лице изпълняващо ръководни функции в „Индустриален холдинг България“ АД, относно сключена сделка, както следва:
Вид на сделката: Разпореждане (продажба) на 38 000 броя акции, издадени от „Индустриален холдинг България“ АД, ISIN код BG1100019980.
Дата на сключване на сделката на „БФБ-София“ АД, Сегмент акции Standard: 20.12.2017 г.
Цена за една акция: 0,97 лв.

Назад