header image

Loading

Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014

01 Авг 2017 | 16:31

На 01.08.2017 г. „Индустриален холдинг България“ АД получи уведомления по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 от „ДЗХ“ АД и „Стадис“ АД относно сключена сделка, както следва:

Вид на сделката: Покупка/Продажба на 13 000 броя конвертируеми облигации, издадени от „Индустриален холдинг България“ АД, ISIN код BG2100003156.

Дата на сключване на сделката на „БФБ-София“ АД, сегмент облигации: 31.07.2017 г.

Цена за една облигация: 100,001 лв.

Купувач: „ДЗХ“ АД, гр. София;

Продавач: „Стадис“ АД, гр. София

Назад