header image

Loading

Новини

17 Дек 2012 | 17:21

Решение за обратно изкупуване на акции на Индустриален холдинг България АД

На основание чл.187б от ТЗ и чл.111, ал.5 от ЗППЦК Общото събрание на акционерите прие решение...
17 Дек 2012 | 17:14

Подновяване мандата на членовете на Одитния комитет на ИХБ

Общото събрание на акционерите на Индустриален холдинг България АД от 17.12.2012 г. взе решение...
17 Дек 2012 | 17:07

Избор на инвестиционен посредник за публично предлагане на конвертируеми облигации

На 17.12.2012 г. Управителният съвет на Индустриален холдинг България АД,...
17 Дек 2012 | 16:32

Уведомление на основание чл. чл. 117, ал. 2 и чл. 100ц от ЗППЦК, чл. 27, ал. 5 от Наредба 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

С настоящото, в нормативно определения срок изпращаме протокол от заседание на извънредно общо събрание на Индустриален холдинг България,...
16 Дек 2012 | 11:37

Вписано решение за подновяване мандата на членове на УС на ИХБ

С решение 20121212101659 в ТР е вписано решение на Надзорния съвет на Индустриален холдинг България АД...
30 Ное 2012 | 16:00

ИХБ публикува консолидиран отчет 3то тримесечие 2012

На 30 ноември 2012 ИХБ предостави своя консолидиран отчет за 3то тримесечие 2012 г....
26 Ное 2012 | 10:59

Актуализирана покана за ИОСА на ИХБ на 17 декември 2012

АКТУАЛИЗИРАНА ПОКАНА ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА „ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ”АД С ВЪПРОСИ, ВКЛЮЧЕНИ В ДНЕВНИЯ РЕД И ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА РЕШЕНИЯ...
12 Ное 2012 | 16:52

Покана за ОСО на ИХБ емисия конвертируеми облигации ISIN BG 2100018113

ПОКАНА ДО ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ НА ЕМИСИЯ КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ С ISIN BG 2100018113, ИЗДАДЕНИ ОТ “ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ” АД, С ЕИК:121631219 ...
12 Ное 2012 | 16:50

ИХБ свиква ИОСА на 17 декември 2012

ПОКАНА ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА „ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ”АД...
30 Окт 2012 | 17:31

ИХБ публикува неконсолидиран отчет 3то тримесечие 2012

На 30 октомври 2012 ИХБ предостави своя неконсолидиран отчет за 3то тримесечие 2012 г....
»