header image

Loading

Новини

31 Май 2018 | 15:26

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

Индустриален холдинг България АД е придобило 2 008 323 броя собствени акции при средно претеглена цена от 0,960 лв. за акция....
30 Май 2018 | 15:27

Уведомление по чл. 148б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

На 28.05.2018 г. „Индустриален холдинг България“ АД получи уведомлениe за разкриване на дялово участие в публично дружество по реда на чл. 145 от ЗППЦК,...
25 Май 2018 | 17:02

Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014

На 25.05.2018 г. „Индустриален холдинг България“ АД получи две уведомления по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 от ВЕНСАЙД ЕНТЪРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД...
23 Май 2018 | 10:40

ИХБ публикува публично уведомление за финансовото състояние за 1во тримесечие 2018 - консолидирано

На 23 май 2018 г. ИХБ предостави публично уведомление за финансовото състояние за 1во тримесечие 2018 г. (консолидирано) на обществеността,...
21 Май 2018 | 17:02

Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014

На 21.05.2018 г. „Индустриален холдинг България“ АД получи две уведомления по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 от ВЕНСАЙД ЕНТЪРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД...
16 Май 2018 | 11:55

Уведомление по чл. 148б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

На 15.05.2018 г. „Индустриален холдинг България“ АД получи уведомления за разкриване на дялово участие в публично дружество по чл. 145 ЗППЦК...
14 Май 2018 | 14:47

ИХБ свиква РГОСА на 22 юни 2018 г.

Покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на "Индустриален холдинг България" АД...
11 Май 2018 | 17:04

Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014

На 11.05.2018 г. „Индустриален холдинг България“ АД получи две уведомления по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 от ВЕНСАЙД ЕНТЪРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД...
08 Май 2018 | 11:16

АП вписа увеличението на капитала на ИХБ и промени в устава

С вписване № 20180505095440 от 05.05.2018 г. Агенцията по вписванията вписа в Търговския регистър следните промени в обстоятелствата относно „Индустриален холдинг България" АД...
30 Апр 2018 | 16:35

ИХБ публикува публично уведомление за финансовото състояние за 1во тримесечие 2018 - неконсолидирано

На 30 април 2018 ИХБ предостави публично уведомление за финансовото състояние за 1во тримесечие 2018 г. (неконсолидирано) на обществеността,...
« »