header image

Loading

Новини

30 Апр 2018 | 15:44

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

През април 2018 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции,...
26 Апр 2018 | 16:44

ИХБ публикува своя Годишен консолидиран отчет 2017

На 26 април 2018 г. ИХБ предостави своя консолидиран годишен отчет за 2017 г. на обществеността,...
18 Апр 2018 | 13:47

Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014

На 18.04.2018 г. „Индустриален холдинг България“ АД получи уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 от ВЕНСАЙД ЕНТЪРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД...
12 Апр 2018 | 17:07

Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014

На 12.04.2018 г. „Индустриален холдинг България“ АД получи две уведомления...
10 Апр 2018 | 17:20

Плащане на лихва и главница по конвертируеми облигации ISIN BG2100003156, борсов код 4IDF

На 10.04.2018 г. беше извършено последното лихвено плащане по емисия конвертируеми облигации,...
05 Апр 2018 | 16:35

Уведомление по чл. 148б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

На 05.04.2018 г. „Индустриален холдинг България“ АД получи уведомления за разкриване на дялово участие в публично дружество по чл. 145 ЗППЦК...
05 Апр 2018 | 16:22

Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014

На 05.04.2018 г. „Индустриален холдинг България“ АД получи уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 от ВЕНСАЙД ЕНТЪРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД...
02 Апр 2018 | 16:58

Уведомление по чл. 148б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

На 02.04.2018 г. „Индустриален холдинг България“ АД получи уведомления за разкриване на дялово участие в публично дружество по чл. 145 ЗППЦК...
02 Апр 2018 | 16:38

Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014

На 02.04.2018 г. „Индустриален холдинг България“ АД получи две уведомления по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 от ВЕНСАЙД ЕНТЪРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД...
« »