Loading

Околна среда

За ИХБ

Характерът на дейност на ИХБ и неговите активи не пораждат екологични проблеми. Доколкото дейността на холдинговото дружество е определена от дъщерните му дружества, то техните екологични проблеми косвено влияят и върху използването на активите на групата на ИХБ като цяло.

 

За дружествата от групата на ИХБ

Ръководството на ИХБ следи за въздействието върху околната среда, което имат производствата в групата. Изисква се от дъщерните дружества ежегодно в своите бизнес планове да докладват за оценка на влиянието върху околната среда и мерките, които се предприемат в случай на отрицателно влияние.