Loading

Заинтересовани лица

Заинтересованите лица на ИХБ и дъщерните му дружества са акционерите, работещите, контрагенти - клиенти и доставчици, местната общност и обществото като цяло.
Връзките с акционерите са представени подробно в Отчета на Директора за връзки с инвеститорите.

Служителите в ИХБ
Контрагентите на ИХБ
Местната общност и ИХБ
Академична общност