Loading

Устойчиво развитие

ИХБ инвестира в компании, които искаме да управляваме и развиваме в дългосрочна перспектива. ИХБ следва политиката на преструктуриране, оздравяване и развитие на предприятията, а не на фалити с цел продажба на активите.

 

ИХБ е една от най-големите холдингови компании в България. Повечето от дружествата от портфейла на ИХБ са структуроопределящи за икономиката на страната и с голяма социална значимост за регионите, в които се намират. В приоритетните ни отрасли целта ни беше да съхраним производствените мощности и квалифицирания персонал и на базата на утвърдени конкурентни продукти да запазим част от съществуващите пазари и да навлезем на нови. Този подход гарантира устойчиво развитие на дружествата ни и възможност за инвестиции в нови проекти и създаване на нови работни места. Като резултат в групата на ИХБ работят повече от 1200 души.