Галина Денева: Бизнес среда и оптимизации са в основата на добрите ни резултати

|

 

ИНТЕРВЮ с г–жа Галина Денева – Главен групов финансов директор на Индустриален холдинг България в специализирания сайт за финансова информация infostock.bg, 22 октомври 2018

По повод добрите финансови резултати на „Индустриален холдинг България" АД и излизането му от водещия борсов индекс SOFIX потърсихме за повече подробности Галина Денева*, главен групов финансов директор на публичната компания:

Близо четири пъти се повиши консолидираната печалба на Холдинга през първото полугодие, в среда на ръст на приходите от около 20%. Какво предопредели добрите резултати на дружеството? Какви са финансовите Ви цели до края на тази и през следващата година.

Основно влияние върху финансовите резултати на Индустриален холдинг България има по-доброто представяне на дружествата от всички сегменти на Групата - морски транспорт, пристанищна дейност, кораборемонт и машиностроене. Същото е следствие на по-благоприятната бизнес среда и на оптимизирането на дейността им. Допълнителен положителен ефект имат и еднократни сделки с активи и преструктурирането през последната година на дълговия портфейл на Групата, вкл. конвертирането на емисията облигации.

Как според Вас ще се отрази напускането на Индустриален Холдинг България от SOFIX?

В краткосрочен план ефектът върху цената на акциите вече е налице. В дългосрочен план не считаме, че би имало съществено влияние върху дейността ни. Остава отворен въпросът как това се отразява на самия пазар предвид честото ребалансиране на SOFIX и ниската ликвидност на фондовата борса в България.

Каква е целта с обратното изкупуване на акции на холдинга? Само за бонус към акционерите, каквато е обичайната практика при обратното изкупуване, или целта е друга?

В по-голяма степен целта е да се подобри ликвидността на акциите на Холдинга, което да осигури възможност на акционерите ни да излязат от инвестицията си при необходимост или желание. Ефектът върху доходността, разбира се, също е от значение.

Очаквате ли след обратното изкупуване на акции чувствително повишение на доверието на инвеститорите или пазарната капитализация на холдинга?

По-скоро считаме, че доверието на инвеститорите е в пряка зависимост с корпоративното ни управление и резултатите на дъщерните ни дружества. Дали добрите ни финансови показатели през тази година ще окажат влияние върху пазарната капитализация на Холдинга е ефект, който предстои да видим.

В каква степен Индустриален Холдинг България, зависи от рекламата?

Дейността на самия Холдинг зависи по-слабо от рекламата. Тя има по-силно влияние върху дружествата ни, но тъй като Групата продава инвестиционни стоки и услуги, способите и средствата за промотиране са специфични.

По какви начини стимулирате служителите си?

Освен чисто финансовите стимули, се стараем постоянно да подобряваме равнището на професионалната подготовка и квалификацията на екипа ни. Допълнително осигуряваме и възможност за кариерно развитие на персонала, както в рамките на самите дъщерни дружества, така и в структурата на Групата. Стремим се да създадем в служителите си чувство за съпричастност и удовлетвореност чрез развитие на корпоративната култура, различни социални мероприятия и др.

Кои са основните предизвикателства, свързани с корпоративното управление на Холдинга?

В последните години управлението на човешките ресурси е област, изпълнена с много предизвикателства - осигуряване на приемственост при естествената смяна на поколенията във висшия и среден мениджмънт; намиране на професионални кадри в резултат на демографските тенденции, промяната на бизнес средата, свободното движение на хора в рамките на Европейския съюз.

Друга чувствителна област са постоянно повишаващите се законови изисквания към публичните компании в областта на отчетността, контрола, прозрачността, социалната отговорност и др., за чието спазване полагаме сериозни усилия.

*Галина Денева е главен групов финансов директор на Индустриален холдинг България. Тя е магистър по „Икономика и управление на индустрията" към Университета за национално и световно стопанство, където е била преподавател повече от 10 г. През 2002 г. се присъединява към Групата на Индустриален холдинг България в едно от дъщерните дружества. През 2004 г. тя става част от екипа на самия Холдинг на позиция „Финансов анализатор". От 2007 г. заема длъжността директор „Вътрешен контрол" като структурира, създава процедури и организира дейността по контрол на финансовите и оперативните дейности на дъщерните дружества. През 2014 г. става финансов директор. Има богат опит в сферата на финансите и корпоративното управление. През 2017 г. печели наградата в категория „Контрол и отчетност" в конкурса CFO of the year, организиран от EY и Forbes.

Въпросите зададе Здравко Василев, репортер в infostock.bg