Конвертируеми облигации 2011

С решение от 20.10.2011г. Търговския регистър публикува обявление за сключен облигационен заем на „Индустриален холдинг България” АД емисия ISIN код BG2100018113 при следните условия:

 • Обща номинална стойност (размер на облигационния заем) - 21,713,900 (двадесет и един милиона седемстотин и тринадесет хиляди и деветстотин лева, разпределен в 217 139 (двеста и седемнадест хиляди сто тридесет и девет) броя безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободнопрехвърляеми, необезпечени облигации, всяка една с номинална стойност от 100 (сто) лева;
 • Срок (матуритет) на облигационния заем: 3 /три/ години (36 месеца), считано от датата на емисията;
 • Дата, от която тече срока до падежа – 18.10.2011;
 • Лихва - 8.00 % (осем процента) на годишна база;
 • Период на лихвено плащане: 6 - месечен;
 • Конверсионно съотношение: 50, което определя конверсионна цена от 2 (два) лева;
 • Конвертиране: на падежа на емисията;
 • Дати на плащания: за главница - еднократно на падежа; за лихвени плащания: 18.04.2012г., 18.10.2012г., 18.04.2013г., 18.10.2013г. 18.04.2014г., 18.10.2014г.;
 • Банка, обслужваща плащанията по облигационния заем – Плащанията се обслужват от Центарлен депозитар АД и при спазване на изискванията на Наредба № 8.

Извънредно Общо събрание на Облигационерите
17 декември 2012 /8 януари 2013

ПРОСПЕКТ
за първично публично предлагане на конвертируеми корпоративни облигации на
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД

Вид на предлаганите ценни книжа: безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободнопрехвърляеми, необезпечени облигации
Брой на предлаганите ценни книжа: 217,180
Емисионна цена за 1 облигация: 100.00 лв.

 

Проспектът се състои от Документът за предлаганите ценни книжа, Регистрационен документ и Документ за предлаганите ценни книжа и съдържа цялата информация за Индустриален Холдинг България АД, която съобразно конкретните особености на Емитента и ценните книжа, предмет на публично предлагане, е необходима на инвеститорите за точна оценка на икономическото и финансовото състояние на Емитента и на правата, свързани с ценните книжа.

Настоящият Проспект за публично предлагане на конвертируеми облигации на Индустриален Холдинг България АД е потвърден от Комисията за финансов надзор с решение № 525-Е от 19 Август 2011 г., което не означава, че Комисията одобрява или не одобрява инвестирането в предлаганите ценни книжа, нито че носи отговорност за верността на предоставената в документа информация.

Членовете на Управителния съвет на Индустриален Холдинг България АД отговарят солидарно за вредите причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в целия документ за предлаганите ценни книжа. Съставителите на финансовите отчети на емитента отговарят солидарно с лицата по предходното изречение за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети, а регистрирания одитор на Дружеството – за вредите причинени от одитираните от него финансови отчети.

Индустриален холдинг България АД и упълномощения инвестиционен посредник – Кей Би Си Секюритис, Н.В. – клон България информират потенциалните инвеститори, че инвестирането в предлаганите ценни книжа е свързано с определени рискове.

Рисковите фактори са посочени в т. 2. Рискови фактори от Документа за предлаганите ценните книжа, както и т. 4. Рискови фактори от Регистрационния документ.

СЪОБЩЕНИЕ
за публично предлагане на емисия конвертируеми облигации
на Индустриален холдинг България АД

“Индустриален Холдинг България” АД на основание чл. 92 а, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, уведомява инвеститорите относно началото на публично предлагане на 217,180 броя безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободнопрехвърляеми, необезпечени облигации, с емисионна стойност 100 лв., всяка облигация и с обща емисионна стойност 21,718,000 лв.

Емисията се издава, въз основа на взето решение от Общото събрание на акционерите на ИХБ, проведено на 30.06.2011 г., което е одобрено с решение от проведено на 01.07.2011 г. общо събрание на облигационерите на ИХБ, притежаващи конвертируеми облигации от предходна емисия конвертируеми облигации и решения на УС на ИХБ от 13.07.2011 г и 18.07.2011 г. С решение N 525-Е/19.08.2011 г. Комисия за финансов надзор е потвърдила проспект за първично публично предлагане на облигации от настоящата емисия.

Настоящите акционери на “Индустриален Холдинг България” АД имат право да запишат облигации от настоящата емисия, съразмерни на участието си в капитала на Дружеството. За да се осигури правото на акционерите по предходното изречение се издават права. В полза на всеки акционер се издава 1 право. Правата се издават в полза на акционерите, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на Общото събрание на акционерите на ИХБ за издаване на облигациите. На следващия работен ден Централен депозитар открива сметки за права на тези лица, като срещу всяка акция се издава 1 право; 313.005539184087 броя права дават възможност за записване на една облигация по емисионна стойност от 100 лева. Всяко лице, което не е акционер и желае да запише облигации от емисията може да придобие права в срока за прехвърляне на правата или при провеждането на явния аукцион. Всяко лице може да запише най-малко една облигация и най-много такъв брой облигации, който е равен на броя на издадените в негова полза или придобити в последствие права, разделен на 313.005539184087.

Първи етап на подписката: Началната дата, от която започва да тече срокът за прехвърляне на правата и записване на облигации е първият работен ден, следващ изтичането на 7 календарни дни от датата на обнародване на съобщението в Държавен вестник и публикацията му във вестник „Дневник”. В случай, че съобщението бъде обнародвано и публикувано на различни дати, началната дата е първият работен ден, следващ изтичането на 7 календарни дни от настъпването на по-късната от двете дати. Крайният срок за прехвърляне на правата е първият работен ден, следващ изтичането на 15 календарни дни, считано от началната дата за прехвърляне на права.

Край на първия етап на подписката: Лицата, в полза на които са издадени права или които са придобили такива, в срока за прехвърляне на правата, могат да запишат срещу тях съответния брой облигации до изтичането на крайния срок за прехвърлянето на правата. Инвеститорите трябва да имат предвид, че всички неупражнени в този срок права се предлагат за продажба на служебния аукцион, организиран от „Българска фондова борса – София” АД.

Втори етап и край на подписката: Неупражнените права, в срока за прехвърляне на правата се предлагат за продажба на явен аукцион, организиран от БФБ. Явен аукцион се организира на 5-ия работен ден след крайната дата за прехвърляне на правата. На него се предлагат за продажба всички права, които не са упражнени и срещу които не са записани облигации до изтичане срока за прехвърляне на правата.

Край на втори етап и на подписката: Лицата, закупили права на организирания от „БФБ-София” АД явен аукцион, могат да запишат облигации срещу тях до изтичането на срока за записване на облигации. Срокът за записване на облигации изтича 15 работни дни след изтичане на срока за прехвърляне на правата. В случай, че крайният срок за записване на облигации изтича в неработен ден, то за крайна дата за записване на облигациите се счита първият следващ работен ден.Не се допуска записване на облигации преди посочения начален и след посочения краен срок.

Ред и условия за прехвърляне на правата: Търговията с права се извършва на неофициалния пазар на „БФБ-София” АД. Лицата, желаещи да продадат притежавани от тях права, следва да подадат поръчка за продажба до инвестиционния посредник, при който са открити сметките им за права. Лицата, желаещи да закупят права, следва да подадат поръчка за покупка до инвестиционния посредник - член на „БФБ-София” АД. За придобиване на права по други способи (например замяна или дарение) се прилагат разпоредбите на правилника на Централен депозитар. На 5-ия работен ден след крайната дата за прехвърляне на правата „Индустриален Холдинг България” АД, чрез упълномощеният инвестиционен посредник КЕЙ БИ СИ СЕКЮРИТИС – Н.В. – КЛОН БЪЛГАРИЯ, предлага за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани облигации до изтичане на срока за прехвърляне на правата. „Индустриален Холдинг България” АД ще разпредели сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели. Сумите, получени от продажбата на правата, се превеждат по специална сметка, открита в Централния депозитар и не могат да се ползват до вписване на емисията облигации в Централен депозитар АД. Разпределянето на сумите, получени от продажбата на правата, както в срока за тяхното прехвърляне, така и при аукциона, се извършва със съдействието на Централния депозитар, при условията и по реда на неговия правилник. В началото на всеки работен ден, по време на подписката Централния депозитар публично оповестява информация за упражнените до края на предходния работен ден права.

Ред и условия за записване на облигации: Записването на облигации се извършва, като за целта притежателите на права подават заявки по образец до ИП „Кей Би Си Секюритис – Н.В – клон България”, директно или чрез инвестиционните посредници, членове на „Централен депозитар” АД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права. Инвестиционните посредници, получили заявки за записване на облигации, са длъжни незабавно да уведомят ИП „Кей Би Си Секюритис – Н.В – клон България” за постъпилите заявки по реда и при условията, предвидени в правилника на ЦД. Инвеститорите, получили права по техни лични сметки в Централния депозитар, следва да заявят прехвърлянето на правата, преди упражняването им по свои подсметки при ИП „Кей Би Си Секюритис – Н.В – клон България” или при друг инвестиционен посредник. Записването на облигациите се счита действително само ако е направено от лице, в полза на което са издадени права, или което е придобило права в срока за прехвърляне на права или по време на явния аукцион, до максималния възможен брой облигации, съгласно посоченото по-горе съотношение между права и облигации и ако е внесена цялата емисионна стойност на записваните облигации, в срока и при условията, посочени по-долу.

При частично заплащане на емисионната стойност се считат записани съответният брой облигации, чиято емисионна стойност е изплатена изцяло.
Внасянето на емисионната стойност на записаните облигации се извършва по специална набирателна сметка с IBAN BG49BUIN95615100292704 BIC BUINBGSF, открита на името на „Индустриален Холдинг България” АД в „Алианц банк България” АД.
Набирателната сметка трябва да бъде заверена най-късно до изтичане на последния ден от подписката (горепосочената крайна дата за записване на облигации).
Притежателите на права подават заявки за записване на облигации на адреса на упълномощения инвестиционен посредник - „Кей Би Си Секюритис – Н.В – клон България” - гр. софия, р-н триадица, бул. „гоце делчев” № 22, вх.2, ет.2,, (+359 2) 808 33 11, лица за контакт: Таня Василева и Ели Николаева.

Подаването на заявка за записване на облигации, става при спазване на изискванията за подаване на нареждане за сделки с финансови инструменти, установени в Наредба 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници. Заявката за записване трябва да съдържа трите имена и уникалния клиентски номер на инвеститора и на неговия пълномощник при инвестиционния посредник, а ако такива номера не са присвоени: трите имена, ЕГН, местожителство и адрес, съответно фирма/наименование, ЕИК, седалище и адрес на инвеститора и на неговия представител или пълномощник, а ако инвеститорът е чуждестранно лице - аналогични идентификационни данни, включително личен/осигурителен номер за физическо лице, и номер на вписване или друг аналогичен номер на юридическо лице; емитента „Индустриален Холдинг България” АД; брой на Правата, които се упражняват; брой на записваните облигации, за които се отнася заявката, дата, час и място на подаване на заявката; подпис на лицето, което подава заявката, или на неговия законен представител или пълномощник. Инвестиционният посредник, приемащ заявките, има право да изготвя и изисква попълването на определени от него форми на Заявки както с посоченото, така и с определено от него допълнително съдържание. В заявката се посочва банкова сметка на инвеститора, по която да бъдат връщани внесени суми в случаите на прекратена и/или неуспешно приключила подписка.

Юридическите лица подават заявката, чрез законните си представители или чрез упълномощено от тях лице. Към писмената заявка се прилагат:

 • удостоверение за актуално съдебно състояние на заявителите - юридически лица. Чуждестранни юридически лица представят преведени и легализрани по съответния ред документи.
 • документ за самоличност на физическите лица – законни представители на юридическото лице. Инвестиционният посредник задържа заверено копие от представения документ за самоличност.
 • копия от регистрация по БУЛСТАТ и данъчна регистрация, заверени от законния представител/ респ. пълномощника на юридическото лице.
 • нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност на пълномощника - при подаване на заявка, чрез пълномощник. Инвестиционният посредник задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност

Физическите лица подават заявките лично, като се легитимират чрез документ за самоличност, копие от който се прилага към заявката или чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност. Инвестиционният посредник задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност.

Съгласно изискването на чл. 40, ал. 1 от Наредба 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, при подаване на заявка за записване на облигации, лицето следва да представи доказателства пред инвестиционния посредник, че е заплатило емисионната стойност на записваните облигации.

Подписката приключва след изтичане на срока за записване на облигации - 15 работни дни след изтичане на срока за прехвърляне на правата. В случай, че крайният срок за записване на облигации изтича в неработен ден, то за крайна дата за записване на облигациите се счита първият следващ работен ден.

Ако до крайния срок на подписката не бъдат записани всички предложени облигации, но са записани и платени най-малко 110,000 броя от предлаганите облигации, Подписката се счита за успешно приключила.

„Индустриален Холдинг България” АД ще уведоми КФН в срок до 3 работни дни от приключване на подписката за нейното провеждане и резултатите от нея, включително за затруднения, спорове и други подобни при търгуването на правата и записването на облигациите.

Ако всички облигации от тази емисия бъдат записани преди крайния срок на Подписката, „Индустриален Холдинг България” АД уведомява Комисията за финансов надзор в срок от 3 (три) работни дни (чл. 112б, ал.12 от ЗППЦК) и предприема необходимите действия за регистрация на новата емисия конвертируеми облигации в „Централен депозитар” АД и за обявяване на сключения облигационен заем в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията.

В случай, че до крайния срок на подписката не бъдат записани 110,000 броя облигации до подписката ще се счита за неуспешна. В този случай „Индустриален Холдинг България” АД уведомява КФН за резултата от подписката до изтичането на седем дни след крайния й срок. В деня на уведомлението по предходното изречение, съгласно чл. 89, ал. 4 от ЗППЦК, Емитентът уведомява банката за резултата от подписката и публикува във вестник „Дневник” и вестник „Пари” покана към лицата, записали облигации, и обявява по местата на подписката условията и реда за връщане на набраните суми. Набраните суми се връщат на лицата, записали облигации, в срок до един месец от съобщението, заедно с начислените от банката лихви, ако са налице такива. Условията и редът за връщане на сумите се съдържат в поканата към записалите облигации лица.

Към датата на обнародване на съобщението проспектът за публично предлагане на конвертируеми облигации на „Индустриален Холдинг България” АД, е публикуван и инвеститорите могат да получат безплатно копие на следните адреси: в офиса на „Индустриален Холдинг ” АД, гр. София, ул. Фритьоф Нансен 37А интернет страница www.bulgariaholding.com; тел: 02/980 71 01, лице за контакт: Владислава Згурева, e-mail: ir@bulgariaholding.com от 10:00 до 16:00 ч. всеки работен ден и в офиса на „Кей Би Си Секюритис – Н.В – клон България” - гр. софия, р-н триадица, бул. „Гоце Делчев” № 22, вх.2, ет.2, (+359 2) 808 33 11, лица за контакт: Таня Василева и Ели Николаева, e-mail vasileva@kbcsecurities.bg, от 10:00 до 16:00 ч., всеки работен ден. Проспектът и допълнителна публична информация за „Индустриален Холдинг България” АД, могат да бъдат получени и от публичния регистър на Комисията по финансов надзор (www.fsc.bg), както и от Българска фондова борса.

Право да придобият облигации имат
лицата, придобили акции най-късно
14 юли 2011
Последна дата за сключване на сделки
с акции с право да придобият облигации е
12 юли 2011
Дата на публикуване на Проспекта 25 август 2011
Дата на публикуване на съобщението
за предлагането в Държавен вестник и
в централен ежедневник - в. Дневник 
26 август 2011 
Начална дата за прехвърляне
на права и за търговия с права
на БФБ и на записването на облигации 
7 септември 2011 
Крайна дата за търговията с права на БФБ  20 септември 2011 
Крайна дата за прехвърляне на права на БФБ  26 септември 2011 
Последен ден на записването на облигации
от притежателите на права, включително от лицата,
закупили права на БФБ, преди аукциона 
26 септември 2011 
Служебен аукцион на БФБ за продажба
на неупражнените права
3 октомври 2011 
Начало на записването на облигации от лицата,
закупили права на служебния аукцион
5 октомври 2011
Последен ден на записване на облигации от
лицата, закупили права на служебния аукцион 
17 октомври 2011 
Последен ден за заплащане на облигации от
всички лица, записали нови акции.
Край на подписката 
17 октомври 2011 
Регистриране на облигациите по сметки на
инвеститорите в Централния Депозитар
19 октомври 2011 (2) 
Обявление за сключения облигационен
заем в Tърговския регистър 
25 октомври 2011 (2) 
Вписване на издадената емисия конвертируеми
облигации в регистъра по чл.30, ал.1, т.3 от ЗКФН 
25 октомври 2011 (2) 
Начало на търговията с облигациите на БФБ  31 октомври 2011 (2) 

(1) Бихме искали да обърнем внимание, че акционерите, чиито акции и съответно права са по лична сметка в Централен депозитар следва да се обърнат към лицензиран инвестиционен посредник, действащ като регистрационен агент на ЦД, с цел да им бъде издаден дубликат на депозитарна разписка за притежаваните от тях права по лична сметка. Уточнението се налага, предвид времето, което изисква издаването на дубликат за депозитарна разписка, което може да отнеме около 3 работни дни и определената крайна дата за записване на облигации преди аукциона – 19 септември 2011 г.

(2) Определянето на тези дати се основава на допускането, че: (а) сроковете по графика се спазват без забава; и (б) процедурите при съответните институции ще протекат в най-кратки срокове съобразно практиката им. Точната дата може да е повече или по-малко дни след посочената дата.

Първо общо събрание на облигационерите

На основание чл. 206, ал. 6 от Търговския Закон Управителния съвет на “Индустриален холдинг България” свиква първо общо събрание на облигационерите на “Индустриален холдинг България” АД, притежаващи конвертируеми облигации, с ISIN код BG2100018113. Събранието ще се проведе на 10.11.2011 г, от 10.00 часа, в гр. София, на ул. “Алабин” №16-20, в сградата на Българска стопанска камара, в заседателната зала на първия етаж, при следния дневен ред:

 1. Избор на представител/и на облигационерите.
 2. Определяне на възнаграждението на представителя/ите на облигационерите.
 3. Разни.

Поканват се всички облигационери, притежатели на облигации от настоящата емисия конвертируеми облигации на "Индустриален холдинг България" АД, да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълономощени техни представители. Право да участват и гласуват в Общото събрание на облигационерите имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар АД като облигационери към дата три дни преди събранието. Регистрацията на облигационерите или техните представители ще започне от 9.00 ч. на 10.11.2011 г. на мястото на провеждане на събранието. Облигационерите са длъжни да представят документ за самоличност, писмено - нотариално заверено пълномощно и удостоверение за актуално състояние на облигационерите - юридически лица. При липса на кворум събранието ще се проведе на 24.11.2011 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред и изисквания и процедура по регистрация.