Новини

| Други
Индустриален холдинг България АД излезе от инвестицията си в Агроменидж АД, представляваща 33.33% от капитала на дружеството. Агроменидж АД е…
| Отчети
На 29 Ноември 2011 ИХБ предостави своя консолидиран отчет за 3то тримесечие 2011 г. на обществеността, Комисия за финансов надзор и Българска фондова…
РЕШЕНИЯ от Първото общо събрание на облигационерите на „ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ" АД от емисия облигации BG2100018113 проведено на 10.11.2011…
| Отчети
На 31 Октомври 2011 ИХБ предостави своя неконсолидиран отчет за 3то тримесечие 2011 г. на обществеността, Комисия за финансов надзор и Българска…
| Облигации
На 29.10.2011 г. предстои последното лихвено плащане и плащане на главницата по емисия конвертируеми облигации, издадени от Индустриален Холдинг…