header image

Loading

Социална отговорност

"Корпоративна отговорност: Ангажираността на бизнеса да допринася за устойчиво икономическо развитие, да работи с работещите и техните семейства, местната общност и обществото като цяло за подобряване качеството им на живот"
Съвет на световния бизнес за устойчиво развитие, 2004
В условията на икономическа стабилизация и подем, които се забелязват през последните години, бяха създадени условия за обръщане към социалните проблеми и корпоративната отговорност за тяхното решаване. Политиката на Индустриален холдинг България в тази област се основава на спазване на законодателната база, европейските норми за здравословни и безопасни условия на труд, професионална квалификация и преквалификация, възможности за професионално развитие и израстване, създаване на добра корпоративна култура, дух на съпричастност и лоялност към фирмата.

Устойчиво развитие
Заинтересовани лица

Безопасни продукти

Околна среда