Резултати от Търгово предложение по чл. 149, ал. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) отправено “Буллс” АД, гр. София за закупуване акции на „Индустриален холдинг България” АД

На 13.12.2021 г. в „Индустриален холдинг България” АД беше получено уведомление за резултатите от Търгово предложение отправено от „Буллс“ АД по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК, за закупуване на до 23 690 662 броя акции с право на глас от останалите акционери на „Индустриален холдинг България” АД, както следва:

  • Срокът за приемане на търговото предложение изтече на 10.12.2021г.
  • Брой акционери, приели Търговото предложение: 50 бр.
  • Общ брой акции, придобити в резултат на Търговото предложение: 2 253 221 бр.