Търгово предложение по чл. 149, ал. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) получено от “Буллс” АД, гр. София за закупуване акции на „Индустриален холдинг България” АД

На 14.10.2021 г. в „Индустриален холдинг България” АД бе получено уведомление съгласно чл. 151, ал. 3 от ЗППЦК, придружено от проект за търгово предложение по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК от „Буллс“ АД, гр. София, за закупуване на до 23 690 662 акции с право на глас от останалите акционери на „Индустриален холдинг България ” АД. 

 

Във връзка с изискването на чл. 151, ал. 4 от ЗППЦК, информация относно постъпилото търгово предложение за закупуване на акции на „Индустриален холдинг България” АД от „Буллс“ АД и съществените условия по него е представена в приложение към настоящото уведомление.

Приложено представяме и пълния текст на постъпилото търгово предложение за закупуване на акции на „Индустриален холдинг България” АД от „Буллс“ АД.

 

Комисията за финансов надзор все още не е взела отношение по представения проект на търгово предложение.