Морски транспорт
Морски транспорт
Корабостроене и кораборемонт
Корабостроене и кораборемонт
Пристанищна дейност
Пристанищна дейност
Машиностроене
Машиностроене
Други
Други

Отрасловата структура на инвестициите на ИХБ

Към 31.12.2022

ИХБ е холдингово дружество, което управлява портфейл от компании. В зависимост от участието и възможността за влияние върху управлението им, те са: дъщерни дружества (д), върху които ИХБ упражнява контрол и техни дъщерни дружества (дд).
Към 2022 г. инвестициите на ИХБ в акции и дялове на дружества са 194 млн. лева.