Финансов Календар

МИНАЛО
30януари2021
Публикуване Публично уведомление за финансовото състояние за 4то тримесечие 2020 г.
МИНАЛО
1март2021
Публикуване Публично уведомление на консолидирана основа за финансовото състояние за 4то тримесечие 2020 г.
МИНАЛО
30април2021
Публикуване Годишен отчет за 2020 г. на консолидирана основа
МИНАЛО
30април2021
Публикуване Публично уведомление за финансовото състояние за 1во тримесечие 2021 г.
МИНАЛО
30май2021
Публикуване Публично уведомление на консолидирана основа за финансовото състояние за 1во тримесечие 2021 г.
МИНАЛО
31май2021
Публикуване Годишен отчет за 2020 г.
МИНАЛО
Юни2021
Годишно общо събрание на акционерите
МИНАЛО
30Юли2021
Публикуване Шестмесечен отчет за 2021 г.
МИНАЛО
29август2021
Публикуване Шестмесечен отчет за 2021 г. на консолидирана основа
МИНАЛО
30октомври2021
Публикуване Публично уведомление за финансовото състояние за 3то тримесечие 2021 г.
МИНАЛО
29ноември2021
Публикуване Публично уведомление на консолидирана основа за финансовото състояние за 3то тримесечие 2021 г.
МИНАЛО
декември2021
Обща среща с инвеститорите