Заинтересовани лица

Заинтересованите лица на ИХБ и дъщерните му дружества са акционерите, работниците и служителите, контрагенти - клиенти и доставчици, местната общност и обществото като цяло.

Връзките с акционерите се представят подробно в Отчета на Директора за връзки с инвеститорите.