Одит и вътрешен контрол

ПРОВЕРКА И ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Годишният финансов отчет се проверява от назначения от Общото събрание регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие, които са отговорни за добросъвестната и безпристрастна проверка на Дружеството. Без проверка Годишният финансов отчет не може да бъде приет от Общото събрание.

Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията за годишното приключване, съобразно действащото законодателство.

Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, по молба на Управителния съвет, Надзорния съвет или на отделен акционер, те се назначават от съда.

След постъпване на Доклада на регистрирания одитор или на специализираното одиторско предприятие, Управителният съвет представя на Надзорния съвет Годишния финансов отчет на Дружеството, Доклада за дейността на Управителния съвет и Доклада на регистрирания одитор или на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка. Управителният съвет представя и предложението за разпределението на печалбата, което ще направи пред Общото събрание.

На свое заседание Надзорният съвет проверява Годишния финансов отчет на Дружеството, Доклада за дейността на Управителния съвет, Доклада на регистрирания одитор или специализираното одиторско предприятие и предложението за разпределение на печалбата и след одобрението им взема решение за свикване на редовно Общо събрание на Дружеството.

Провереният и приет от Общото събрание Годишен финансов отчет се предоставя в Търговския регистър.

 

Одитен комитет

От май 2009 г. ОСА избра за първи път одитен комитет към Надзорния съвет. Одитният комитет се състои от независимия член на НС, който има финансово образование и компетентност и административно-управленски опит, двама външни за групата експерти с подходящо образование и опит. Дейността му е регламентирана в Статут (Правилник) за дейността, приет от Общото събрание на акционерите.
 

Вътрешен контрол

Системата за вътрешен контрол в групата подлежи на постоянно наблюдение, както от страна на всяко едно дружество за себе си, така и от ИХБ. На ниво холдинг е обособен звено за Вътрешен одит, което осъществява прегледи на дейността и финансите в групата на ИХБ, текущи и периодични прегледи на системата и процесите в ИХБ и във всяко дружество, част от групата.