За ИХБ

ИХБ е публично дружество, което управлява инвестиционен портфейл от участия в различни отрасли на индустрията. ИХБ е сред големите индустриални холдинги в България.

ИХБ цели постигане на контролно участие над 51%, което позволява определянето на стратегия за развитие и осъществяване на управление в дружествата, в които инвестира. В партньорство с други инвеститори, ИХБ инвестира и в проекти, в които може да упражнява контролно влияние.

ИХБ следва политика на непрекъсната оптимизация на инвестиционния портфейл. Основните инвестиции са насочени в морски транспорт, кораборемонт, пристанищна дейност и машиностроене.
ИХБ е едно от първите публични дружества и е едно от първите дружества, чиито акции са регистрирани за търговия на официален пазар на БФБ - София в новата история на капиталовия пазар в България. Акциите се търгуват от август 1998 г. и до днес са една от най-ликвидните позиции.

 

Дейности
Основната дейност на ИХБ е придобиване и управление на дружества от портфейла, оценка и продажба на участия в дружества,  финансиране на дружествата, в които ИХБ участва.

 

Капитал и акционери

ИХБ е с основен капитал 96 808 417 лева, разпределени в 96 808 417 поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лев всяка една.

Акционери на ИХБ са около 54 000 физически и около 80 юридически лица.