Пристанищна дейност

ИХБ е холдингово дружество, което управлява портфейл от компании. В зависимост от участието и възможността за влияние върху управлението им, те са: дъщерни дружества (д), върху които ИХБ упражнява контрол и техни дъщерни дружества (дд).
  • Пристанищна дейност
    • КРЗ Порт - Бургас АД
    • Одесос ПБМ ЕАД
    • Булпорт Логистика АД