Околна среда

За ИХБ

Характерът на дейност на ИХБ и неговите активи не пораждат екологични проблеми. Доколкото дейността на холдинговото дружество е определена от дъщерните му дружества, то техните екологични проблеми косвено влияят и върху използването на активите на групата на ИХБ като цяло.

 

За дружествата от групата на ИХБ

Ръководството на ИХБ следи за въздействието върху околната среда, което имат производствата в групата. Изисква се от дъщерните дружества ежегодно в своите бизнес планове да докладват за оценка на влиянието върху околната среда и мерките, които се предприемат в случай на отрицателно влияние.

При вземане на решения за нови проекти и инвестиции в Групата задължително се оценява екологичният риск. При закупуване на машини се извършват всички проучвания за работата на машините, в т.ч. и влиянието им върху околната среда. Разработват се предварителни проекти за вредните емисии и възможности за неутрализирането им. Всички инвестиционни проекти са съобразени и с изискванията за опазване на околната среда. Те се одобряват от съответните органите – Общински служби, РЗИ, РСПБЗН, РИОСВ и др.

През 2020 г. ЗММ – Сливен успешно въведе в експлоатация фотоволтаична електрическа централа за собствено потребление с инсталирана мощност 1,307 kWp. Соларният парк покрива до 75% от нуждите от електроенергия на дъщерното дружество.

Подобен проект за изграждане на фотоволтаична електрическа централа за собствени нужди е стартиран и в ЗММ – Нова Загора.