Права на акционерите

Ръководството на ИХБ се стреми към непрекъснато поддържане на устройствените и вътрешните документи на Дружеството в съответствие с изискванията на нормативната уредба и добрите корпоративни практики по отношение защита и спазване правата на акционерите, а именно:

 • сигурни методи за регистрация на собствеността;
 • предаване или прехвърляне на акции;
 • редовно и своевременно получаване на информация, свързана с дружеството;
 • участие и глас в общото събрание на акционерите;
 • участие в избора на управителни органи;
 • участие в разпределението на печалбата на дружеството;
 • опазване на личните им данни.

 

Всяка акция от капитала на ИХБ носи на притежателя си имуществени и неимуществени права:

 • Имуществените права на акционера са правото на дивидент и правото на ликвидационен дял;
 • Неимуществните права на акционера могат да се разделят в три групи: управителни, контролни и защитни.

Управителните права на акционера се свеждат до правото на глас, правото на управление и правото да избира и да бъде избиран в управителните органи на Дружеството.

Контролните права на акционера се свеждат до правото на информация на акционера (чл. 224 от ТЗ).

Защитните права на акционера са: правото на обжалване на решенията на органите на Дружеството, правото да се иска назначаване на експерт- счетоводител и малцинствените права.

 

Имуществени права на акционера

Право на дивидент - Правото на дивидент е основно имуществено право на акционера, което се изразява в правото му да получи част от чистата печалба на Дружеството, съразмерна на участието му в капитала на същото, при комулативното наличие на определените в закона предпоставки – приет от Общото събрание на акционерите одитиран годишен финансов отчет и конкретно решение на Общото събрание за разпределяне на печалбата. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на Дружеството на 14-тия ден след датата на Общото събрание, на което са приети годишния финансов отчет и решение за разпределяне на печалбата. Дружеството е длъжно да осигури изплащането на гласувания от общото събрание дивидент в 3-месечен срок от провеждането му, като разходите по изплащането са за сметка на Дружеството. Лицата, имащи право на дивидент, могат да упражнят това право до изтичане на общия 5-годишен давностен срок, след което правото се погасява и неполучените дивиденти остават в Дружеството, като се отнасят във фонд „Резервен”. Правото на дивидент търпи ограничения в следните насоки:

 • дивиденти се изплащат само ако според проверения и приет годишен финансов отчет, чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата от капитала на Дружеството, фонд „Резервен” и другите фондове, които Дружеството е длъжно да образува по закон или устав;
 • не може да се разпределя дивидент в размер, който надхвърля границите на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд „Резервен” и другите фондове на Дружеството, надхвърлящи определения от закона или устава минимум, намален с непокритите загуби от предходни години и отчисленията за фонд „Резервен” и другите фондове на Дружеството;
 • съгласно устава на Дружеството е недопустимо авансово изплащане на дивидент преди приемане на годишния финансов отчет;
 • най-малко 1/10 част от печалбата на акционерното Дружество трябва да се отделя, докато средствата във фонд „Резервен” достигнат поне 1/10 част от капитала на Дружеството;
 • правото на дивидент се погасява с обща 5-годишна давност.

 

Право на ликвидационен дял - Правото на ликвидационен дял е основно имуществено право на акционера, изразяващо правото на същия да получи, съразмерен на участието си в капитала на Дружеството дял от остатъчното имущество на Дружеството, при прекратяване на Дружеството, чрез ликвидация.

Право на ликвидационен дял имат само лица, които са акционери на Дружеството към момента на неговото прекратяване.

 

Неимуществени права на акционера

Управителни права

Право на глас - Правото на глас е неимуществено право на акционерите, чрез което те участват в управлението на Дружеството, като участват във вземането на решения по въпроси, влизащи в компетентността на Общото събрание на акционерите на Дружеството.

Дружеството не може да издава акции с право на повече от един глас. Ако собствениците на акцията или акциите са повече от един, те упражняват правото на глас заедно, като определят пълномощник. Правото на глас се упражнява от лица, които са придобили акции и са вписани в книгата на акционерите, водена от Централния депозитар като акционери най-късно 14 дни преди датата на Общото събрание. Присъствието на лицето в книгата на акционерите и надлежната му легитимация са достатъчни условия, за да може същото да упражни правото си на глас. Акционерите с правото на глас участват в Общото събрание на акционерите лично или чрез представител, упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно, съгласно чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

 

Правото на акционера на участие в управлението на Дружеството, включително правото да избира и да бъде избиран в управителните органи на Дружеството.

 

Контролни права – Към контролните права на акционера се отнася правото на акционера на информация. Правото на информация изразява възможността на акционерите да преглеждат всички писмени материали, свързани с дневния ред на свиканото общото събрание, да получават тези материали при поискване безплатно, както и да получават протоколите и приложенията към тях от минали общи събрания, които Дружеството е длъжно да пази. Правото на информация обхваща и правото на акционера да получава изчерпателни отговори от членовете на Управителния орган на Дружеството на поставени въпроси по време на Общото събрание на акционерите. По всяко време акционерите имат право да искат и получават информация относно финансово-икономическото състояние на Дружеството от Директора за връзки с инвеститорите.

 

Защитни права

Правото на обжалване на решенията на органите на Дружеството.

 • всеки акционер може да предяви иск срещу Дружеството пред окръжния съд по неговото седалище за отмяна решението на общото събрание, когато то противоречи на повелителните разпоредби на закона или на устава (чл. 74 ТЗ);
 • всеки акционер може да предяви иск пред окръжния съд по седалището на Дружеството, за да защити правото си на членство и отделните членствени права, когато бъдат нарушени от органи на Дружеството (чл. 71 ТЗ);

Правото да се иска назначаване на регистрирани одитори от съда, ако такива не са били избрани от общото събрание на акционерите – чл. 249 ТЗ. Права на малцинството ( права на акционерите, притежаващи най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството):

 • да свикват общо събрание на акционерите;
 • да искат назначаване на контрольор;
 • да включват допълнително въпроси в дневния ред на свикано Общо събрание, по реда предвиден в чл. 223 а от Търговския закон.

 Допълнителни права на акционера

Право на записване на част от новите акции при увеличаване капитала на Дружеството, съразмерна на притежаваните акции до увеличаването. Съгласно разпоредбата на чл. 112, ал.1 от ЗППЦК при увеличаване на капитала на Дружеството настоящите акционери имат право да придобият част от новите акции, съответстваща на дела им в капитала преди увеличението. Това право не може да бъде отменяно или ограничавано въз основа на разпоредба на устав, решение на общо събрание или на управителен орган на Дружеството.

 

Право на предпочтително придобиване на ценни книжа, които дават право за придобиване на акции от същия клас, като акциите от настоящата емисия, посредством конвертирането им или упражняване на правата по тях.