Емисия ценни книжа

ДАННИ ЗА ЕМИСИЯ КОНВЕРТИРУЕМ ОБЛИГАЦИИ НА ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД ISIN код: BG2100003156
Съобщение за публично предлагане на емисия конвертируеми облигации.
С решение от 20.10.2011г. Търговския регистър публикува обявление за сключен облигационен заем на „Индустриален холдинг България” АД емисия ISIN код BG2100018113 при следните условия:
Индустриален Холдинг България” АД на основание чл. 92 а, ал.
"Индустриален Холдинг България" АД на основание чл. 92 а, ал.
ДАННИ ЗА ЕМИСИЯ КОНВЕРТИРУЕМ ОБЛИГАЦИИ НА ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД ISIN код: BG2100024087  
На 29 август 2007 г. ОСА на ИХБ взе решение за увеличение на капитала на ИХБ чрез издаване на 17 502 693 броя акции с номинална стойност 1 лева и емисионна стойност 2.40 лева.