Услуги за акционери

В тази секция ще намерите информация, която се надяваме да бъде полезна за настоящите и бъдещи акционери на ИХБ. За да поддържаме ефективна комуникация с акционерите, тук ще представяме информация която е полезна във връзка с акционерното участие, както и отговори на задаваните въпроси от акционерите на ИХБ.

Акциите на ИХБ са само един клас - безналични поименни с право на глас. Всяка една акция дава на притежателя си право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.
Особени права и привилегии по акциите не са предвидени.

 

Капиталът на ИХБ е разпределен в 107 400 643 броя безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лев всяка.

Прехвърлянето на акциите на ИХБ се извършва по предвидения от закона ред. Акции на Дружеството могат да придобиват всички български и чуждестранни физически или юридически лица при спазване на изискванията на действащото българско законодателство.

 

Книгата на акционерите на ИХБ се води в Централен депозитар.

 

Акциите са регистрирани за търговия на Българска фондова борса АД , на официален пазар.

 

Търговия с акциите може да се извършва само чрез инвестиционен посредник, член на БФБ АД.

 

 

Данни за емисията:
БФБ код: IHB
ISIN код: BG1100019980

Прехвърляне на собственост върху акциите на ИХБ се осъществява с посредничеството на инвестиционен посредник (ИП), който е член на БФБ АД  и Централен депозитар.

 

Прехвърлянето на собственост е факт от момента на отразяването му в книгата на акционерите от Централен депозитар (ЦД).

 

Прехвърляне на собственост (покупко-продажба, прехвърляне между роднини, унаследяване)

 • Търговия (покупка или продажба) на акциите може да се осъществи чрез всеки инвестиционен посредник.
 • Прехвърляне между роднини на акциите може да се осъществи чрез ИП - Регистрационен агент (РА).
 • Унаследяване на акциите може да се осъществи чрез ИП - РА.


Документ за собственост

 • Акциите са безналични и се водят в книга на акционерите от Централен депозитар.
 • Документът, който се издава от ЦД е депозитарна разписка (ДР).
 • В случай, че депозитарната разписка е изгубена, може да се издаде дубликат.
 • Дубликат на ДР се издава от ИП - Регистрационен агент.

Когато акциите са по подсметка на акционера в ИП, ДР не е необходима. Всички операции, свързани с акциите - покупка, продажба, прехвърляне на права, дивиденти и др. се извършват чрез ИП, при когото са акциите.

Списък на ИП и РА, членове на ЦД
Списък на ИП и РА, членове на ЦД можете да намерите на интернет страницата на ЦД /За нас /Членове 
www.csd-bg.bg.

Списък на ИП, членове на БФБ - София
Списък на ИП, членове на БФБ можете да намерите на интернет страницата на БФБ /Членове на БФБ 
www.bse-sofia.bg. 

Информация за разпределяне на печалбата на ИХБ през годините:

2021
За финансовата 2021 година ИХБ не е изплащал дивиденти. Общото събрание на акционерите приема решение печалбата на Дружеството за 2021 година, цялата в размер на 18 809 401,81 лв. (осемнадесет милиона осемстотин и девет хиляди четиристотин и един лева и осемдесет и едно стотинки ) да остане като неразпределена печалба на Дружеството.

 

2020

За финансовата 2020 година ИХБ не е изплащал дивиденти. Общото събрание на акционерите приема решение финансовата загуба на Дружеството за 2020 година в размер на 9 408 296,70 лв. (девет милиона четиристотин и осем хиляди двеста деветдесет и шест лева и седемдесет стотинки) бъде покрита с неразпределена печалба на Дружеството от минали години.

 

2019

За финансовата 2019 година ИХБ не е изплащал дивиденти. Общото събрание на акционерите приема решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2019 година– печалбата в размер на 12 052 599,11 лв. (дванадесет милиона петдесет и две хиляди петстотин деветдесет и девет лева и единадесет стотинки) да остане като неразпределена печалба на Дружеството.

 

2018

За финансована 2018 година ИХБ не е изплащал дивиденти. Общото събрание на акционерите приема решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2018 година – печалбата в размер на 5 891 558,81 лв. (пет милиона осемстотин деветдесет и една хиляди петстотин петдесет и осем лева и осемдесет и една стотинки) да остане като неразпределена печалба на Дружеството.

 

2017
За финансована 2017 г. ИХБ не е изплащал дивиденти. Общото събрание на акционерите приема решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2017 година в размер на 21 229 667,34 лв., както следва:

 • печалбата в размер на 21 229 667,34 лв. (двадесет и един милиона двеста двадесет и девет хиляди шестстотин шестдесет и седем лева и тридесет и четири стотинки) да остане като неразпределена печалба на Дружеството.

 

2016
За финансована 2016 г. ИХБ не е изплащал дивиденти. Общото събрание на акционерите приема решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2016 година в размер на 2 754 530,54 лв., както следва:

 • печалбата в размер на 2 754 530,54 лв. (два милиона седемстотин петдесет и четири хиляди петстотин и тридесет лева и петдесет и четири стотинки) да остане като неразпределена печалба на Дружеството.

 

2015
За финансована 2015 г. ИХБ не е изплащал дивиденти. Общото събрание на акционерите приема решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2015година в размер на 10 334 435,50 лв. лева, както следва:

 • 862 124,25 лв. (осемстотин шестдесет и две хиляди сто двадесет и четири лева и двадесет и пет стотинки) от печалбата на Дружеството за 2015 година да бъде отнесена във Фонд Резервен на Дружеството за попълването му до законовия минимум от 1/10 част от капитала;
 • Остатъкът в размер на 9 472 311,25 лв. (девет милиона четиристотин седемдесет и две хиляди триста и единадесет лева и двадесет и пет стотинки) да остане като неразпределена печалба на Дружеството.

 

2014
За финансована 2014 г. ИХБ не е изплащал дивиденти. Общото събрание на акционерите приема решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2014 година в размер на 800 857,46 лв. (осемстотин хиляди осемстотин петдесет и седем лева и четиридесет и шест стотинки), както следва:

 • 10% от печалбата на Дружеството за 2014 година да бъде отнесена във Фонд Резервен на Дружеството;
 • Остатъкът в размер на 720 771,71 лв. (седемстотин и двадесет хиляди седемстотин седемдесет и един лева и седемдесет и една стотинки) да остане като неразпределена печалба на Дружеството.

 

2013
За финансована 2013 г. ИХБ не е изплащал дивиденти. Общото събрание на акционерите приема решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2013 година в размер на 11 922 374.46 лв. лева, както следва:

 • 729 492.41 лв. (седемстотин двадесет и девет хиляди четиристотин деветдесет и два лева и четиридесет и една стотинки) да бъде отнесена във Фонд Резервен на Дружеството с цел попълване на пълния размер законово изискуеми резерви;
 • Остатъкът в размер на 11 192 882.05 лв. (единадесет милиона сто деветдесет и две хиляди осемстотин осемдесет и два лева и пет стотинки) да остане като неразпределена печалба на Дружеството.

 

2012
За финансована 2012 г. ИХБ не е изплащал дивиденти. Общото събрание на акционерите приема решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2012 година в размер на 5,914,331.81 лева, както следва:

 • 10% да бъде отнесена във Фонд Резервен;
 • Остатъка да остане като неразпределена печалба на Дружеството.

 

2011
За финансована 2011 г. ИХБ не е изплащал дивиденти. Общото събрание на акционерите приема решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2011 година в размер на 5,976,510.10 лева, както следва:

 • 10% да бъде отнесена във Фонд Резервен;
 • Остатъка да остане като неразпределена печалба на Дружеството.

 

2010
За финансована 2010 г. ИХБ не е изплащал дивиденти. Общото събрание на акционерите приема решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2010 година в размер на 5,036,664.47 лева, както следва:

 • 10% да бъде отнесена във Фонд Резервен;
 • Остатъка да остане като неразпределена печалба на Дружеството.

 

2009
За финансована 2009 г. ИХБ не е изплащал дивиденти. Общото събрание на акционерите оставя като неразпределена печалбата на Дружеството за 2009 година, цялата в размер на 3,584,680 /три милиона петстотин осемдесет и четири хиляди шестстотин и осемдесет/лева.

 

2008
За финансована 2008 г. ИХБ не е изплащал дивиденти. Общото събрание на акционерите е приело решение че печалбата на Дружеството за 2008 година, цялата в размер на 8 390 495 /осем милиона триста и деветдесет хиляди четиристотин деветдесет и пет/ лева остава като неразпределена печалба.

 

2007
За финансована 2007 г. ИХБ не е изплащал дивиденти. Общото събрание на акционерите е приело решение за разпределение напечалбата на Дружеството за 2007 година, в размер на 3 727 262 лв. /три милиона седемстотин двадесет и седем хиляди двеста шестдесет и два лева/, да бъде разпределена, както следва:

 • 2,635,909 лв. /два милиона шестстотин тридесет и пет хиляди деветстотин и девет лева/ да бъде отнесена към фонд "Резервен" на Дружеството с цел попълване на пълния размер законово изискуеми резерви;
 • Остатъка от 1,091,353 лв. /един милион деветдесет и една хиляди триста петдесет и три лева/ да остане като неразпределена печалба на Дружеството.

 

2006г.
За финансована 2006 г. ИХБ не е изплащал дивиденти. Общото събрание на акционерите е приело решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2006 година в размер на 1 857 хил. лева, както следва:

 • 10% да бъде отнесен към фонд "Резервен";
 • 90% да остане като неразпределена печалба на дружеството.

 

2005г.
За финансована 2005 г. ИХБ не е изплащал дивиденти. Общото събрание на акционерите е приело решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2005 година в размер на 7 171 хил. лева, както следва:

 • 10% да бъде отнесен към фонд “Резервен”;
 • 90% да остане като неразпределена печалба на дружеството.

 

2004г.
За финансована 2004 г. ИХБ не е изплащал дивиденти. Общото събрание на акционерите е приело решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2004 година в размер на 1 048 хил. лева, както следва:

 • 10% да бъде отнесен към фонд “Резервен”;
 • 90% да остане като неразпределена печалба на дружеството.

 

2003г.
За финансована 2003 г. ИХБ не е изплащал дивиденти. Общото събрание на акционерите е приело решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2003 година в размер на 192 хил. лева, както следва:

 • 10% да бъде отнесен към фонд “Резервен”;
 • 90% да остане като неразпределена печалба на дружеството.

 

2002г.
За финансована 2002 г. ИХБ не е изплащал дивиденти. Финансовият резултат на ИХБ към 31.12.2002г. е печалба в размер на 605 хил.  лева. Общото събрание на акционерите е приело решение за разпределение на печалбата, както следва:

 • 10% - Фонд “Резервен” - 61 хил. лв.
 • Неразпределена печалба - 544 хил.лв.

 

2001г.
За финансовата 2001 г. ИХБ не е изплащал дивиденти. Финансовият резултат на ИХБ към 31.12.2001 г. е печалба в размер на 992 хил. лева. Общото събрание на акционерите е приело решение за разпределение на печалбата както следва: 

 • 10% - Фонд “Резервен” -  99 хил. лв.
 • Неразпределена печалба  -  893 хил. лв.

 

2000г.
За финансовата 2000 г. ИХБ не е изплащало дивиденти. Финансовият резултат на ИХБ към 31.12.2000 г. е печалба в размер на 2 131 хил. лева. Общото събрание на акционерите е приело решение за разпределение на печалбата както следва: 

 • 10% - Фонд “Резервен” -  213 хил. лв.
 • Покриване на загубата от миналата година -  1 539 хил. лв.
 • Неразпределена печалба  -  379 хил. лв.

 

1999г.
За финансовата 1999 година ИХБ не е изплащал дивиденти. Финансовият резултат на дружеството към 31.12.1999 г. е загуба в размер на 1 539 хил. лева.

 

1998г.
За финансовата 1998 г. ИХБ не е изплащал дивиденти. По решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 14.06.1999 г.,  печалбата на ИХБ за 1998 г. в размер на 614 575 лева е разпределена, както следва:

 • 10% от печалбата, в размер на 61 458  лева са отнесени във фонд “Резервен” на Дружеството; 
 • останалата част от печалбата, в размер на 553 117 лева са отнесени в допълнителни резерви на Дружеството

 

1997г.
За 1997 г. ИХБ е разпределил дивидент както следва:
Дивидентът на 1 акция е 5,688 лв., като от тях 4 лв. са под формата на 4 нови акции с номинал 1 лв. и 1,688 лв. в брой.