Разкриване на информация

ИХБ предоставя максимално изчерпателна информация в отчетите за дейността и своевременно предоставя чувствителната за цената на акциите информация. Информацията се предоставя в срок съгласно изискванията на ЗППЦК и нормативните актове по прилагането му. Информацията се изготвя, така че да предоставя точно и достоверно дейността на дружеството, както и да бъдат напълно изчерпателни по отношение на нормативно изискваните данни. Всяка информация се публикува на интернет страницата на ИХБ незабавно след публикуването и в бюлетина на Инвестор.БГ и Комисия за финансов надзор (КФН) и Българска фондова борса (БФБ) и допълнително се изпраща по електронна поща на инвеститори, анализатори, журналисти и други проявили интерес към ИХБ. С оглед избягване злоупотреби с вътрешна информация, информацията се публикува възможно най-бързо - в рамките на деня на нейното узнаване или на следващия ден. С оглед предоставяне на достатъчно време за анализ на информацията, ИХБ публикува информацията обикновено след края на борсовата сесия. Информацията се публикува на български и на английски едновременно или със закъснение на английския превод, когато става въпрос за отчети, за които е нужно време за превод.

Непрекъснато се следи нормативната уредба по отношение дейността на публичните дружества и разкриването на информация и се спазват новите изисквания и добрите международни практики.