Устойчиво развитие

ИХБ е една от големите холдингови дружества в България.ИХБ инвестира в компании, които управлява и развива в дългосрочна перспектива. ИХБ следва политиката на преструктуриране, оздравяване и развитие на предприятията.

Повечето от дружествата от портфейла на ИХБ са структуроопределящи за икономиката на страната и с голяма социална значимост за регионите, в които се намират. В приоритетните отрасли целта е да се съхранят производствените мощности и квалифицирания персонал. На базата на утвърдени конкурентни продукти се търси запазване на част от съществуващите пазари и навлизане на нови. Този подход гарантира устойчиво развитие на дъщерните дружества и дава възможност за инвестиции в нови проекти и създаване на нови работни места. Като резултат в групата на ИХБ работят повече от 1100 души.