Ръководство

Органи на  управление на Дружеството са Общото събрание на акционерите, Надзорен съвет и Управителен съвет.