Боновите книжки от масовата приватизация – какво се случва с тях?

|

ИНТЕРВЮ на г-жа Владислава Згурева Директор за връзки с инвеститорите на Индустриален холдинг България АД във вестник „Трета възраст“ по повод боновите книжки от масовата приватизация - www.tretavazrast.com

 

 

- Г-жо Згурева, бихте ли ни представили накратко Индустриален холдинг България – дружеството, на което сте Директор за връзка с инвеститорите.

- Индустриален холдинг България една от водещите компании, търгувани на Българска фондова борса. Създадена е в резултат на първата вълна на масовата приватизация като Приватизационен фонд България (с код в боновата книжка БУЛФ1). През 1998 година е преименувана на Индустриален холдинг България и дейността й е преуредена като холдингово дружество. Холдингът притежава акционерни участия в дъщерни дружества, работещи в областта на машиностроенето, корабостроенето и кораборемонта, морския транспорт, пристанищните услуги, проектантската дейност, поддръжка и ремонт и други услуги.

 

- През първата вълна на масовата приватизация бяха създадени над 80 приватизационни фонда. Как хората могат да направят проверка дали са акционери на Индустриален холдинг България или на някой от останалите фондове?

- Информация относно притежавани акции от масовата приватизация се съдържа в депозитарната разписка, която е удостоверителния документ, който всеки притежател на бонова книжка трябва да е получил. В нея се съдържат данни, както относно броя акции, така и относно това в кое дружество лицето е акционер.

Ако човек не притежава депозитарна разписка или тя е загубена, справка може да бъде направена безплатно чрез електронната услуга, която Централен депозитар и Националната агенция за приходите, предлагат съвместно на следния интернет адрес: https://ewallet.csd-bg.bg/. Справката се извършва чрез въвеждане на ЕГН и персонален идентификационен код (ПИК), който се издава безплатно от НАП. Справката съдържа информация за собствеността върху финансови инструменти (ФИ) каквито са акциите, придобити в резултат на масовата приватизация.

Справка може да се направи и със съдействието на лицензиран Инвестиционен посредник – Регистрационен агент, като посочената услуга са заплаща.

Имената на посредниците – Регистрационни агенти можете да намерите на интернет страницата на Централен депозитар www.csd-bg.bg в раздел „Членове“ или на телефон 02/939 19 81. Такива например са Елана Трейдинг – телефон за контакт: 02/810 00 00, които имат офиси освен в София още в Русе, Бургас, Варна, Плевен, Пловдив, Шумен, Уникредит – Булбанк – телефон за контакт: 02/932 01 32, Първа финансова брокерска къща – телефон за контакт: 02/460 64 24, Карол – телефон за контакт: 02/400 82 50 и други. Всеки един от тях има приета Тарифа за таксите, които събира за различните услуги.

В случай че оригиналът на депозитарната разписа е загубен, може да бъде изваден дубликат, отново със съдействието на Инвестиционен посредник.

Необходимо е при посещението в офиса на Инвестиционния посредник, акционерите да носят в себе си всички документи, свързани с притежаваните от тях акции, както и валиден документ за самоличност.

 

- Какво е важно да знаят хората, които установят, че са акционери на Индустриален холдинг България?

- Акционерите на Индустриален холдинг България могат да получат всяка важна информация относно дружеството – финансови отчети, покани за свикване на общи събрания на акционерите, решения от проведени общи събрания на акционерите, в това число решения относно разпределение на реализирана печалба, от нашата интернет страница - www.bulgariaholding.com в рубриката „За инвеститори“, както и на телефон 02/980 71 01 в рамките на работния ден от 9 до 17 часа.

 Важно е акционерите на Индустриален холдинг България да знаят, че всеки един от тях има право да присъства и взема участие в провежданите Общи събрания на акционерите, както и да гласува по точките от обявения дневен ред. Годишното общо събрание на акционерите на Индустриален холдинг България се провежда в края на месец юни всяка година в град София.

 

- Често се говори за непотърсени от акционерите дивиденти, раздавани от бившите приватизационни фондове. Как стои този въпрос в Индустриален холдинг България?

- Към настоящия момент няма дивиденти, които Индустриален холдинг България да изплаща на своите акционери.

 

- Ако желаят Вашите акционери да продадат придобитите от масовата приватизация акции в Индустриален холдинг България какви действия трябва да предприемат, за да го направят?

   - Акциите на дружеството се търгуват на Българска фондова борса – www.bse-sofia.bg, където могат да бъдат купувани и продавани. Стойността им зависи от търсенето и предлагането на акции на Българска фондова борса към момента на сключване на сделката. Стойността на притежаваните акции от акционер, вложил цялата си бонова книжка при нас, към днешна дата е над 175 лева.

Ако човек желае да продаде или закупи акции, издадени от Индустриален холдинг България, също следва да потърси съдействието на Инвестиционен посредник, който ще посредничи при извършване на сделката на Българска фондова борса. Списък с лицензираните Инвестиционни посредници можете да откриете на интернет страницата на Централен депозитар. Такива, освен посочените по-горе, са и част от банките като Алианц банк България – телефон за контакт: 02/92 15 481, Банка ДСК – телефон за контакт: 02/93 91 365  и други.

 

- Освен сделки с акции на дружеството – покупка и продажба, могат ли те да бъдат и наследявани в случай, че Ваш акционер е починал?

- В случай че наш акционер е починал, акциите му могат да бъдат прехвърлени на наследниците, посочени в Удостоверението за наследници. За целта е необходимо наследниците заедно да се обърнат към Инвестиционен посредник – Регистрационен агент, който ще извърши необходимата процедура.