Увеличение на капитала 2007

На 29 август 2007 г. ОСА на ИХБ взе решение за увеличение на капитала на ИХБ чрез издаване на 17 502 693 броя акции с номинална стойност 1 лева и емисионна стойност 2.40 лева.

 

Увеличението на капитала се извършва при условията на чл. 112, ал.2 от ЗППЦК чрез издаване на права на акционерите към дата 14 дни след датата на решението на ОСА.

 

В тази секция ще намерите информация за публичното предлагане на акциите от увеличението на капитала.

Съгласно решение на ОСА от 29.08.2007 год. Индустриален Холдинг България АД /IHLBL/ стартира публично предлагане на акции за увеличаване на капитала си както следва:

Правото да участват в увеличението на капитала имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ят ден след деня на ОСА, или към 12.09.2007 г. /сряда/;
Последната дата за сключване на сделки с акции на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да участва в увеличението на копитала, е 10.09.2007 год. /понеделник/;
Брой акции преди увеличението: 26 254 040;
Капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 15 000 000 бр. нови акции;
Присвоеният борсов код на издадените права: R2IHLBL;
Брой акции предложени за записване: 17 502 693 броя акции;
 

Номинална стойност на една акция:  1.00 лев;
 

Емисионна стойност на една акция:   2.40 лева;
 

Брой на издаваните права: 26 254 040 броя права;
 

Съотношение между издадените права и една нова акция: всеки 3 права дават  възможност за записване на 2 /две/ нови акции;
 

Начална дата за прехвърляне на правата на борсата: първият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от деня на обнародване на съобщението за публично предлагане в Държавен вестник и публикуването му в един централен ежедневник - в. "Дневник" ( т.е. считано от 19.10.2007г.) - 29.10.2007 г.;

Краен срок за прехвърляне на правата: първият работен ден, следващ изтичането на 14 дни считано от началната дата 29 октомври 2007 г. - 13.11.2007 г. Съгласно борсовия правилник, крайният срок за търговия с права на борсата е 09.11.2007 г. (2 работни дни преди изтичане на крайния срок за прехвърляне на правата);
 

Дата на аукциона по чл. 112б, ал. 7 ЗППЦК - 20 ноември 2007 г.;
 

Краен срок за записване на акции: 5 декември 2007 г. (първият работен ден, следващ изтичането на 15 работни дни от деня, в който изтича крайния срок за прехвърляне на права);
Инвестиционен посредник, упълномощен да обслужва увеличението на капитала:  "Първа финансова брокерска къща" ООД, гр. София, р-н Триадица, ул. Енос 2, ет. 4 и 5;
Инвестиционен посредник, избран да издава удостоверения на акционерите получили права по собствени сметки: ТБ Алианц България АД, гр. София, бул. Кн. Мария Луиза № 79.

Общ брой на акциите предлагани за записване и продажба

Предмет на публично предлагане са 17 502 693 (седемнадесет милиона петстотин и две хиляди шестстотин деветдесет и три) броя обикновени акции от новата емисия по увеличение на капитала на Дружеството. Всичките 17 502 693 броя акции се предлагат на инвеститорите за записване. 

Капиталът на дружеството ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 15 000 000 акции с номинална стойност 1 /един/ лев и емисионна стойност от 2.40 лева всяка една, в който случай капиталът на дружеството ще бъде увеличен само със стойността на записаните акции. 

Не е възможно отклонение над горната граница на заявения за набиране капитал. Не се предвижда възможност за намаляване или увеличаване на броя предлагани акции. 

Предлаганите акции са с номинална стойност от 1 (един) лев и емисионна стойност 2.40 (два лева и четиридесет стотинки) лева.

След приключване на подписката, вписване на увеличения капитал на Дружеството в търговския регистър и регистрация на новата емисия акции в Централния депозитар,  издадените от Дружеството обикновени акции от увеличението на капитала ще се предлагат за търговия (вторично публично предлагане) на БФБ-София.

Издаване на права по смисъла на §1, т.3 от ЗППЦК

Съгласно чл. 112, ал. 2 от ЗППЦК при увеличаване на капитала на публично дружество чрез издаване на нови акции се издават права. По смисъла на §1, т.3 от ЗППЦК правата са ценни книжа, даващи право за записване на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличение на капитала на публично дружество. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право.

Условия и срок на първичното публично предлагане на акциите

На основание чл.  112б, ал. 2 ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на общото събрание за увеличаване на капитала или считано от 29 август 2007 г., лицата закупили акции на БФБ - София най - късно до 10 септември 2007 г. и вписани в регистрите на Централния депозитар към 12 септември 2007 г. На следващия ден, 13.09.07 г., Централен депозитар АД, открива сметки за права на тези лица въз основа на книгата на акционерите. Срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция се издава едно право. Едно право дава възможност за записване на  2/3 нови акции. След издаването на правата всяко лице може да придобие права в периода за тяхното прехвърляне/търговия и при провеждането на явния аукцион; всеки  три упражнени права дават възможност за записване на  2 (две) нови акции по емисионна стойност 2.40 лева всяка.  Всяко лице може да запише такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, умножен по 2/3. Правата се прехвърлят в срока за прехвърляне, определен по-долу в настоящия документ.

Съотношението между издаваните права и една нова акция е право/акции - 3/2.

Инвестиционен посредник, избран да обслужва увеличаването на капитала, е Първа финансова брокерска къща ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Енос 2, ет. 4 и 5.

След потвърждаването на настоящия проспект за публично предлагане на акции от КФН, Управителният съвет на ИХБ публикува съобщение за публичното предлагане, началния и крайния срок за прехвърлянето на права и за записването на акции, регистрационния номер и датата на издаденото от КФН потвърждение на проспекта за публично предлагане на акции, мястото, времето и начина на запознаване с проспекта, както и други данни, определени с наредба на КФН. Съгласно чл.92а, ал.1 от ЗППЦК съобщението се обнародва в Държавен вестник и се публикува в един централен ежедневник - в. Дневник най-малко 7 (седем) дни преди началния срок за прехвърляне на правата и записването на акциите.

Място и лице за контакт

 

Инвеститорите, които проявяват интерес към предлаганите ценни книжа, могат да се обърнат към упълномощения инвестиционен посредник:

 

Първа финансова брокерска къща ООД

Адрес:                                    гр. София, ул. Енос № 2, ет. 4 и 5

Лице за контакт:                     Светозар Абрашев

Телефон:                                (+359 2) 810 64 00

Факс:                                     (+359 2) 810 64 01

Е-mail:                                     ffbh@ffbh.bg

 

към инвестиционния посредник, избран да издава удостоверения на акционерите получили права по собствени сметки:

 

ИП ТБ Алианц България АД

Адрес:                                    гр. София, бул. Кн. Мария Луиза № 79

Лице за контакт:                     Благой Ленков

Телефон:                                (+359 2) 921 54 80

Факс:                                     (+359 2) 981 85 64

Е-mail:                                    b.lenkov@bank.allianz.bg
 

или към всеки друг инвестиционен посредник.

 

За повече информация:
Индустриален Холдинг България АД

Адрес:                                    гр. София, ул. Фритьоф Нансен 37А

Лице за контакт:                     Владислава Згурева

Телефон:                                (+359 2) 980 71 01

Факс:                                     (+359 2) 980 70 72

E-mail:                                    ir@bulgariaholding.bg

 

Първа финансова брокерска къща ООД

Адрес:                                    гр. София, ул. Енос № 2, ет. 4 и 5

Лице за контакт:                      Елена Ненчева Димитрова

Телефон:                                 (+359 2) 810 64 00

Факс:                                      (+359 2) 810 64 01

Е-mail:                                     ffbh@ffbh.bg

 

 

Начална дата за продажба (търговия) на правата и за записване на нови акции

 

Това е първият работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) дни от датата на обнародване на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а ЗППЦК в Държавен вестник и публикацията му в един централен ежедневник - в. Дневник (ако обнародването и публикацията са в различни дати - първият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от по-късната от двете дати). Очаква се началната дата на подписката и на борсовата търговия с права да е на или около 29 октомври 2007 г.

 

Краен срок за продажба на правата

Крайният срок за прехвърляне на правата съгласно чл. 112б, ал. 4 от ЗППЦК е първият работен ден, следващ изтичането на 14 (четиринадесет) дни, считано от началната дата за прехвърляне на правата  (очаквана дата: на или около 12 ноември 2007 г.). Съгласно правилника на Българска фондова борса - София АД (БФБ) последната дата за търговия с права на борсата е два работни дни преди крайната дата за прехвърляне на права (очаквана  последна дата за търговия с права на борсата: на или около 8 ноември 2007 г.).

 

Място, условия и ред за прехвърляне на правата

Прехвърлянето на правата посредством тяхната покупко-продажба (търговията с права) се извършва на неофициалния пазар на БФБ-София АД, чрез подаване на поръчка за продажба до съответния инвестиционен посредник, при когото са разкрити сметки за права на съответните клиенти, съответно чрез поръчка за покупка до инвестиционен посредник, член на борсата. За придобиването на права по други способи се прилагат разпоредбите на правилника на Централен депозитар АД.

 

Права могат да предлагат за продажба всички притежатели на права, независимо от начина, по който са ги придобили - акционери на Дружеството, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на ОС за увеличаване на капитала и лица, които са закупили права чрез сделка за покупка на БФБ.

 

Акционерите, които не желаят да участват в увеличението на капитала, както и всички други притежатели на права имат право да продадат правата си по посочения ред до края на борсовата сесия в последния ден на търговия с права, съответно да се разпоредят с тях по други способи до последния ден за прехвърляне на правата, но не по-късно от предвиденото съгласно правилника на Централен депозитар АД.

 

Втори етап и край на подписката

 

Провеждане на явен аукцион за неупражнените права в срока за продажба (търговия) на правата

На 5-ия работен ден след крайната дата на срока за прехвърляне на правата по т. Краен срок за продажба на правата на стр. 24 от Документа за предлаганите ценни книжа  (очаквана дата: на или около 19 ноември 2007 г.), ИХБ, чрез инвестиционния посредник Първа финансова брокерска къща ООД предлага за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичане срока за прехвърляне на правата. ИХБ ще разпредели сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели.

 

Сумите, получени от продажбата на правата, се превеждат по специална сметка, открита от Централен депозитар АД, и не могат да се ползват до вписване на увеличението на капитала на ИХБ в търговския регистър на Софийски градски съд. Разпределянето на сумите, получени от продажбата на права, както в срока за тяхното прехвърляне, така и при аукциона, се извършва със съдействието на Централния депозитар при условията и по реда на неговия Правилник.

 

В началото на всеки работен ден по време на подписката Централният депозитар публично оповестява информация за упражнените до края на предходния работен ден права. Лицата, придобили права при продажбата чрез явен аукцион, могат да запишат съответния брой акции до изтичане на крайния срок на подписката посочен по-долу.

 

Край на втори етап на подписката (и на подписката като цяло)

Това е първият работен ден, следващ изтичането на 15 работни дни от деня, в който изтича срока за прехвърляне на правата (очаквана дата: на или около 3 декември 2007 г.). До изтичане на посочения в предходното изречение краен срок лицата, придобили права при продажбата на явния аукцион, могат да запишат срещу тях съответния брой нови акции.

 

Не се допуска записване на нови акции преди посочения начален и след посочения краен срок.

 

В началото на всеки работен ден по време на подписката Централен депозитар АД публично оповестява информацията за упражнените да края на предходния ден права

Общи правила за извършване на заплащането.

 

Заплащането на новите акции се извършва в лева.

 

Съгласно изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари, ИП Първа финансова брокерска къща ООД, както и инвестиционните посредници, банките и останалите финансови институции, приемащи и/или извършващи преводи при заплащането, са длъжни, или, в определени случаи, имат право да идентифицират инвеститорите и да събират, записват и разкриват на съответните държавни органи информация относно извършваните преводи и произхода на паричните средства, съгласно изискванията на закона и техните вътрешни приложими правила.

В случай на записване на нови акции чрез инвестиционен посредник, превеждането на паричните средства може да се извършва и от съответния инвестиционен посредник за сметка на инвеститора-негов клиент.
 

Срок за заплащане

Инвеститорите са длъжни да заплатят емисионната стойност на записваните от тях нови акции най-късно до края на последния ден от подписката (крайната дата за записване на акции). Плащането се счита извършено в деня, в който специалната банкова сметка на ИХБ при ТБ Алианц България АД е заверена със съответната сума.
 

Форма на плащане

Заплащането може да бъде извършено в брой или чрез банков превод, включително и електронен. Във всички случаи, документът (включително и електронният) за превода (платежно нареждане, вносна бележка или друг аналогичен) трябва да съдържа най-малко името/фирмата/наименованието на инвеститора и общия брой записани нови акции, които се заплащат.
 

Банкова сметка за заплащане

Заплащането на емисионната стойност на записваните акции се извършва по специална набирателна сметка, открита на името на  ИХБ при ТБ Алианц България АД с номер: IBAN: BG37BUIN95615010021519, BIC: BUINBGSF. Номерът на тази банкова сметка ще бъде оповестен и в съобщението за предлагането, което ще бъде обнародвано в Държавен вестник и публикувано във в. Дневник. Съгласно закона, постъпилите по тази сметка парични средства се блокират и не могат да се ползват от емитента преди вписване на увеличението на капитала в търговския регистър, а в случай на неуспешна подписка подлежат на връщане на инвеститорите по реда и при условията, изложени по-долу в този документ.

РЕШЕНИЕ

За увеличение на капитала на на Индустриален холдинг България АД чрез нова емисия акции. На заседание проведено на 29.08.2007г., Общото събрание на акционерите прие решение да увеличи капитала на Дружеството чрез нова емисия акции, а именно:

 

I. Общото събрание увеличава капитала на Дружеството от 26 254 040 лева на до 43 756 733 лева, чрез издаване на до 17 502 693 броя нови обикновени безналични акции с право на глас с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 2.40 лева.

Капиталът се увеличава по реда и при условията на чл.192, ал. 1, предл. първо, чл.194, ал.1 от Търговския закон, чл.112 и сл. от ЗППЦК.

На основание чл.112б, ал. 2 ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на общото събрание за увеличаване на капитала.

Срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция се издава едно право. Всеки 3 /три/ права дават възможност за записване на 2 /две/ нови акции по емисионна стойност 2.40 лева всяка.

Всяко лице може да запише такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права умножен по 2/3.

Капиталът на Дружеството ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 15 000 000 акции с номинална стойност 1 /един/ лев и емисионна стойност от 2.40 лева всяка една, в който случай капиталът на Дружеството ще бъде увеличен само със стойността на записаните акции. Не е възможно отклонение над горната граница на заявения за набиране капитал.
 

II. Общото събрание определя инвестиционен посредник "Първа финансова брокерска къща" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Енос" 2, който да обслужва увеличаването на капитала на "Индустриален холдинг България" АД.
 

III. Общото събрание овластява Управителния съвет на Дружеството да взема решения относно конкретизиране на условията и процедурата по увеличаването на капитала; да изготви проспекта за публично предлагане на акции; да сключи договора с определения инвестиционен посредник и да извърши всички други необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнението на решението за увеличаване на капитала.

ПРОСПЕКТ
за първично публично предлагане на акции

 

Вид на предлаганите ценни книжа: Безналични, обикновени, поименни свободно прехвърляеми акции

Брой на предлаганите ценни книжа: 17 502 693

 

 
  за 1 акция Общо

Емисионна стойност

2.40 лева

42 006 463 лева

Номинална стойност

1 лев

17 502 693 лева

Възнаграждение на инвестиционния
посредник, участващ в публичното
предлаган

0.015 лева

263 126 лева

Общо разходи по публичното предлагане

0.016 лева

281 120 лева

Нетни приходи от публичното предлагане

2.384  лева

41 725 343  лева

 

Инвестиционен посредник по емисията

Първа финансова брокерска къща ООД

със седалище и адрес на управление:

гр. София, р-н Триадица, ул. Енос № 2, ет. 4 и 5

Срок на публичното предлагане:

 

а) начална дата за прехвърляне на права и записване на акции: първия работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) дни от датата на обнародване на съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК;

 

б) краен срок за прехвърляне на права: първия работен ден, следващ изтичането на 14 дни от началната дата;

 

в) краен срок за записване на акции: първия работен ден, следващ изтичането на 15 работни дни, считано от крайната дата за прехвърляне на права по б. б.

 

Проспектът съдържа цялата информация за Индустриален холдинг България АД, необходима за вземане на инвестиционно решение, включително основните рискове, свързани с Дружеството и неговата дейност и е в интерес на инвеститорите да се запознаят с документа за предлаганите ценни книжа и с регистрационния документ, преди да вземат решение да инвестират.

 

Инвестирането в предлаганите обикновени акции е свързано с определени рискове. Вж. Рискови фактори на стр. 7 от Документа за предлаганите ценни книжа, както и Рискови фактори на стр. 9 и сл. от Регистрационния документ.

 

Комисията за финансов надзор е потвърдила Документа за предлаганите ценни книжа с решение №.1259-E от 3.10.2007 г., което не е препоръка за инвестиране в предлаганите акции. Комисията за финансов надзор не носи отговорност за верността и пълнотата на съдържащите се в Документа данни

 

Членовете на Управителния съвет на Индустриален холдинг България АД, отговарят солидарно за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в документа за предлаганите ценни книжа. Съставителите на годишния финансов отчет на Дружеството отговарят солидарно с лицата по предходното изречение за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети на Дружеството, а регистрираният одитор - за вреди, причинени от одитираните от него финансови отчети.

 

Дата на публикуване
на Проспекта

на 19 октомври 2007

Дата на публикуване на
съобщението за предлагането
в Държавен вестник и в централен
ежедневник - в. Дневник

на 19 октомври 2007

Начало на търговията с права
на БФБ и на записването на новите
акции

на 29 октомври 2007

Последен ден на търговията с
права на БФБ

на 9 ноември  2007

Последен ден на записването
на нови акции от притежателите
на права, включително от лицата,
закупили права на БФБ

на 13 ноември 2007

Служебен аукцион на БФБ за
продажба на неупражнените права

на 20 ноември 2007

Начало на записването на нови
акции от лицата, закупили права
на служебния аукцион

на 22 ноември  2007

Последен ден на записване на
нови акции от лицата, закупили
права на служебния аукцион

на 5 декември 2007

Последен ден за заплащане
на нови акции от всички лица,
записали нови акции

на 5 декември 2007

Регистрация на емисията нови
акции и увеличението на капитала
в търговския регистър

на 14 декември 2007(1)

Регистриране на новите акции по
сметки на инвеститорите в
Централния Депозитар

на 19 декември 2007(1)

Начало на търговията с новите
акции на БФБ

на 15 януари  2008(1)


(1) Определянето на тези дати се основава на допускането, че: (а) сроковете по графика се спазват без забава; и (б) процедурите при съответните институции ще протекат в най-кратки срокове съобразно практиката им. Точната дата може да е повече или по-малко дни след посочената дата.

Условия и ред за записване на акциите, включително условия за попълване на формуляри и представяне на документи от инвеститорите; условия, ред и срок за оттегляне на заявлението (поръчката) за записване на акциите

 

Под записване на акции по смисъла на §1, т.10 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК се разбира безусловно и неотменяемо волеизявление за придобиване на акциите в процеса на тяхното издаване и за заплащане на пълната им емисионна стойност.

 

Условия и ред за записване на акции

 

Лицата притежаващи акции с права, т.е. акционерите на дружеството, вписани в регистрите на Централния депозитар към 12 септември 2007г. (14-ия ден след деня на ОС, на което е прието решение за увеличаване на капитала), получават правата си по сметки, които Централния депозитар открива на 13 септември 2007г., въз основа на книгата на акционерите. Регистрацията на правата по сметки се извършва съответно по собствени (лични) сметки на титулярите в общия регистър или по клиентските им сметки при съответния инвестиционнен посредник, в съответствие с това къде се намират акциите им към момента на регистрацията на емисията права.

 

За регистрираните права по собствени сметки на акционерите Централния депозитар не издава депозитарни разписки. Съгласно Правилника на ЦД (Приложение 20) и постигната договореност между ИХБ и инвестиционен посредник ТБ Алианц България АД, акционерите получили права по собствени сметки могат да получат удостоверителен документ за притежаваните от тях права от всеки един от клоновете на  ТБ Алианц България АД, посочени по долу:

 

гр. София, бул. “Мария Луиза” № 79

 

гр. Благоевград, бул. Св. Св. Кирил и Методий № 8

 

гр. Бургас, ул. Гео Милев № 20

 

гр. Варна, ул. Преслав № 10

 

гр. Велико Търново, ул. Марно поле № 2

 

гр. Видин, ул. Бдин № 8

 

гр. Враца, ул. Г.С. Раковски № 20

 

гр. Габрово, ул. Васил Априлов № 18

 

гр. Димитровград, ул. Казенбаркцика № 4А

 

гр. Добрич, ул. България № 10

 

гр. Дупница, ул. Христо Ботев № 3

 

гр. Плевен, ул. Цанко Церковски № 16

 

гр. Пловдив, ул. Гладстон № 10

 

гр. Русе, ул. Александровска № 33

 

гр. Севлиево, ул. Мара Белчева № 5

 

гр. Силистра, ул. Добруджа № 3

 

гр. Стара Загора, ул. Ген. Столетов № 121

 

гр. Троян, ул. Васил Левски № 3

 

гр. Шумен, ул. Христо Ботев № 18

 

гр. Ямбол, ул. Раковски № 1А

 

Лицата, получили права по лични сметки, заявяват прехвърлянето на правата по свои подсметки при Алианц България АД или друг избран от тях инвестиционен посредник.

 

Лицата, притежаващи акции с права, както и всички други притежатели на права, придобили същите в срока за тяхното прехвърляне, могат да запишат срещу тях съответния брой акции до изтичането на срока за прехвърлянето на правата виж Краен срок за продажба на правата на стр.  24, като в противен случай техните неупражнени права ще бъдат продадени служебно на явен аукцион.

 

Лицата, придобили права при продажбата чрез явен аукцион, могат да запишат съответния брой акции до крайния срок за записване, виж Краен срок на подписката  на стр. 25. Дружеството осигурява възможност за записване на акции по дистанционен способ чрез Централния депозитар и неговите членове.

 

Записването на акции се извършва чрез подаване на писмена заявка по образец, която е съобразена с изискванията на Наредба № 1 от 15.09.2003 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.

 

Всички лица, притежаващи акции с права, както и всички други притежатели на права, придобити в срока за тяхното прехвърляне и/или при явния аукцион, подават заявките за записване на акции до инвестиционен посредник ТБ Алианц България АД във всеки един от офисите посочени по-горе и/или до инвестиционните посредници, членове на Централния депозитар, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права, съгласно действащите процедури в правилника на Централния депозитар.

 

Минимално съдържание на писмената заявка за записване на акции:

 

А) Физически лица:

  1. имената и уникалния клиентски номер на лицето и на неговия пълномощник, а ако такива номера не са присвоени - съответно следните данни: трите имена, ЕГН, местожителство и адрес;
  2. емитент, ISIN код на емисия и брой на акциите, за които се отнася заявката;
  3. дата, час и място на подаване на заявката;
  4. обща стойност на поръчката;
  5. подпис на лицето, което подава заявката.

 

Б) Юридически лица:

 

  1. фирма и уникалния клиентски номер на лицето и на неговия пълномощник, а ако такива номера не са присвоени - съответно следните данни: фирма, идентификационен код БУЛСТАТ, седалище и адрес на клиента;
  2. данните по т. 2-5 от б. А по-горе.

 

В) Чуждестранно физическо/юридическо лице - аналогични идентификационни данни по б. А или Б по-горе, както и данните по т. 2-5 от А по-горе;

 

Към писмената заявка се прилагат: (а) оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за актуална съдебна регистрация на заявителите - юридически лица; (б) преведени и легализирани документи за съдебна регистрация на чуждестранни юридически лица; (в) оригинал на нотариално заверено изрично пълномощно в случай на подаване на заявката чрез пълномощник.

 

Подаване на заявките за записване на акции

 

Юридическите лица подават заявки чрез законните си представители, които се легитимират с документ за самоличност, копие от който се прилага към заявката. В допълнение се прилагат и копия от регистрацията по БУЛСТАТ, заверени от законния представител. Физическите лица подават заявките лично, като се легитимират с документ за самоличност, копие от който се прилага към заявката. Заявката може да се подаде и чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно и документите, изброени по-горе в съответствие с упълномощителя (юридическо или физическо лице).

 

При подаване на заявка до инвестиционен посредник, при който се водят клиентските сметки за притежаваните от клиента права, инвестиционният посредник уведомява за постъпилата заявка Първа финансова брокерска къща ООД, гр. София. Уведомяването се извършва по телефон или чрез друг дистанционен способ за комуникация до 16:30ч. на всеки работен ден от срока на подписката, като за извършеното уведомяване до края на работния ден се съставя документ, който се заверява от лице от отдела за вътрешен контрол на инвестиционния посредник.

 

Инвестиционните посредници регистрират заявките в специален дневник по реда на получаването им при спазване на изискванията на Наредба № 1 от 15.09.2003 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.

 

Неоттегляемост на заявките за записване на акции

 

Съгласно §1, т.10 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК инвеститорът не може да оттегли заявката си. Той може да се откаже от записаните акции по реда и при условията на чл.85, ал.6 от ЗППЦК.

 

Особено условие за действителност на записването

 

Записването на акции се счита за действително, само ако е направено от притежател на права, до максималния възможен брой акции, и е внесена цялата емисионна стойност на записваните акции в срока и при условията, посочени по-долу. При частично заплащане на емисионната стойност се считат записани съответния брой акции, за които същата е изплатена изцяло.

Съобщение за публично предлагане на акции

на "Индустриален холдинг България" АД, гр. София

 

"Индустриален холдинг България" АД, гр. София, уведомява инвеститорите относно началото на публично предлагане на  17 502 693  броя обикновени безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 2.40 лева всяка, с обща номинална стойност от 17 502 693 лева и с обща емисионна стойност от 42 006 463.20 лева, съгласно решението за увеличаване на капитала от 26 254 040 лева на до 43 756 733 лева, прието от Общото събрание на акционерите на 29.08.2007 г., и съгласно

 

Проспект за публично предлагане на акции на дружеството, потвърден от КФН с Решение № 1259-E от 03.10.2007 г. Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на общото събрание за увеличаване на капитала или считано от 29 август 2007 г., лицата закупили акции на БФБ - София най - късно до 10 септември 2007 г. и вписани в регистрите на Централния депозитар към 12 септември 2007 г. На следващия работен ден - 13.09.07 г., "Централен депозитар" АД, открива сметки за права на тези лица въз основа на книгата на акционерите. Срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция се издава едно право. Едно право дава възможност за записване на  2/3 нови акции. След издаването на правата всяко лице може да придобие права в периода за тяхното прехвърляне/търговия и при провеждането на явния аукцион; всеки  три упражнени права дават възможност за записване на  2 (две) нови акции по емисионна стойност 2.40 лева всяка.  Всяко лице може да запише такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, умножен по 2/3.

 

Първи етап на подписката: Началната дата за прехвърляне на права и записване на акции е първият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от обнародване на настоящото съобщение в "Държавен вестник" и публикуването му в един централен ежедневник - в. "Дневник". В случай, че съобщението бъде обнародвано и публикувано на различни дати, началната дата е първият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от по-късната от двете дати. Крайният срок за прехвърляне на правата е първият работен ден, следващ изтичането на 14 дни, считано от началната дата за прехвърляне на права. Последната дата за търговия с права е 2 работни дни преди крайната дата за прехвърляне на права съгласно предходното изречение.

 

Край на първия етап на подписката: лицата, притежаващи права или придобили такива при борсовата им търговия, могат да запишат срещу тях съответния брой нови акции до изтичането на крайния срок за прехвърлянето на правата. Инвеститорите трябва да имат предвид, че всички неупражнени в този срок права се предлагат за продажба на служебния аукцион, организиран от БФБ.

 

Втори етап и край на подписката: Явен аукцион се организира на 5-ия работен ден след крайната дата за прехвърляне на правата. На него се предлагат за продажба всички права, които не са упражнени и срещу които не са записани нови акции до изтичане срока за прехвърляне на правата. Край на втори етап и на подписката: първият работен ден, следващ изтичането на 15 работни дни от деня, в който изтича срока за прехвърляне на правата. До изтичане на този срок лицата, придобили права при продажбата на явния аукцион, могат да запишат срещу тях съответния брой нови акции. Не се допуска записване на акции преди посочения начален и след посочения краен срок.

 

Ред и условия за прехвърляне на правата: Търговията с права се извършва на неофициалния пазар на БФБ. Лицата, които желаят да продадат притежавани от тях права, следва да подадат поръчка за продажба до инвестиционния посредник, при който са открити сметките им за права. Лицата, които желаят да закупят права, следва да подадат съответна поръчка за покупка до инвестиционен посредник - член на БФБ. За придобиването на права по други способи (например замяна или дарение) се прилагат разпоредбите на правилника на Централния Депозитар. На 5-ия работен ден след крайната дата за прехвърляне на правата „Индустриален холдинг България" АД, чрез ИП „Първа финансова брокерска къща" ООД, предлага за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са  записани нови акции до изтичане на срока за прехвърляне на правата. „Индустриален холдинг България" АД ще разпредели сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели. Сумите, получени от продажбата на правата, се превеждат по специална сметка, открита от Централния Депозитар, и не могат да се ползват до вписване на увеличението на капитала в търговския регистър. Разпределянето на сумите, получени от продажбата на правата, както в срока за тяхното прехвърляне, така и при аукциона, се извършва със съдействието на Централния Депозитар, при условията и по реда на неговия правилник. В началото на всеки работен ден по време на подписката Централния Депозитар публично оповестява информация за упражнените до края на предходния работен ден права.

 

Ред и условия за записване на нови акции: Лицата притежаващи акции с права, т.е. акционерите на дружеството, вписани в регистрите на Централния депозитар към 12 септември 2007г. (14-ия ден след деня на ОС, на което е прието решение за увеличаване на капитала), получават правата си по сметки, които Централния депозитар открива на 13 септември 2007г., въз основа на книгата на акционерите. Регистрацията на правата по сметки се извършва съответно по собствени (лични) сметки на титулярите в общия регистър или по клиентските им сметки при съответния инвестиционнен посредник, в съответствие с това къде се намират акциите им към момента на регистрацията на емисията права. За регистрираните права по собствени сметки на акционерите Централния депозитар не издава депозитарни разписки.  Акционерите получили права по собствени сметки могат да получат удостоверителен документ за притежаваните от тях права от всеки един от клоновете на  ТБ Алианц България АД:

 

гр.София, бул. Кн. Мария Луиза № 79;

 

гр. Благоевград ,  бул. Св. Св. Кирил и Методий № 8;

 

гр. Бургас, ул. Гео Милев № 20;

 

гр. Варна, ул. Преслав № 10;

 

гр. Велико Търново, ул. Марно поле № 2;

 

гр. Видин, ул. Бдин № 8;

 

гр. Враца, ул. Г.С. Раковски № 20;

 

гр. Габрово ул. Васил Априлов № 18;

 

гр. Димитровград ул. Казенбаркцика № 4 А;

 

гр. Добрич ул. България № 10;

 

гр. Дупница ул. Христо Ботев № 3;

 

гр. Плевен, ул. Цанко Церковски № 16;

 

гр. Пловдив, ул. Гладстон № 10;

 

гр. Русе, ул. Александровска № 33;

 

гр. Севлиево, ул. Мара Белчева № 5;

 

гр. Силистра, ул. Добруджа № 3;

 

гр. Стара Загора, ул.  Ген. Столетов № 121;

 

гр. Троян, ул. Васил Левски № 3;

 

гр. Шумен, ул. Христо Ботев № 18;

 

гр. Ямбол, ул. Раковски № 1 А.

 

Лицата, получили права по лични сметки, заявяват прехвърлянето на правата по свои подсметки при Алианц България АД или друг избран от тях инвестиционен посредник. Записването на нови акции се извършва, като за това притежателите на права подават писмени заявки до инвестиционните посредници - членове на Централен депозитар, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права. Инвестиционните посредници, получили заявки за записване на нови акции, са длъжни незабавно да уведомят ИП "Първа финансова брокерска къща" ООД за постъпилите заявки по реда и условията, предвидени в действащото законодателство.

 

Записването на новите акции се счита действително само ако е направено от акционер, притежаващ права, или от друго лице, придобило и притежаващо права към момента на записването, до максималния възможен брой акции съгласно посоченото по-горе съотношение между права и нови акции, и ако е внесена цялата емисионна стойност на записваните нови акции в срока и при условията, посочени по-долу. При частично заплащане на емисионната стойност се считат записани съответния брой нови акции, за които същата е изплатена изцяло.

 

Заплащането на емисионната стойност на записваните акции се извършва по специална набирателна сметка, открита на името на "Индустриален холдинг България" АД при ТБ Алианц България АД с номер: IBAN: BG37BUIN95615010021519, BIC: BUINBGSF. Набирателната сметка трябва да бъде заверена най-късно до изтичане на последния ден от подписката (горепосочената крайна дата за записване на акции). Адресите на ТБ „Алианц България" АД за подаване на заявки за записване на акции са посочени по-горе в съобщението, адресът на „Първа финансова брокерска къща" ООД е: гр. София, ул. "Енос" № 2, ет. 4 и 5.

 

Заявката за записване трябва да съдържа най-малко: трите имена и уникалния клиентски номер на инвеститора и на неговия пълномощник при инвестиционния посредник, а ако такива номера не са присвоени: трите имена, ЕГН, местожителство и адрес, съответно фирма/наименование, ИН (идентификационен код БУЛСТАТ), седалище и адрес на инвеститора и на неговия представител или пълномощник, а ако инвеститорът е чуждестранно лице - аналогични идентификационни данни, включително личен/осигурителен номер за физическо лице, и номер на вписване или друг аналогичен номер на юридическо лице; емитент и ISIN код на акциите; брой на правата, които се упражняват; брой на записваните нови акции, за които се отнася заявката; дата, час и място на подаване на заявката; подпис на лицето, което подава заявката, или на неговия законен представител или пълномощник.

 

Инвестиционните посредници, приемащи заявките, имат право да изготвят и изискват попълването на определени от тях форми на заявки както с посоченото, така и с определено от тях допълнително съдържание. Към заявката се прилага банкова сметка на инвеститора, по която да бъдат връщани внесени суми в случаите на прекратена и/или неуспешно приключила подписка. Освен лично, заявката може да бъде подадена и чрез пълномощник, който се легитимира с документ за самоличност, ако е физическо лице, или с удостоверение за актуално състояние, регистрационен акт или други аналогични документи (в зависимост от това дали е местно или чуждестранно юридическо лице), и представя и изрично пълномощно за записване на нови акции.

 

Ако всичките 17 502 693 нови акции бъдат записани и платени преди крайния срок на подписката, "Индустриален холдинг България" АД обявява прекратяването й, уведомява КФН в срок 3 работни дни и предприема необходимите действия за регистриране на увеличението на капитала и новите акции в търговския регистър, в Централния Депозитар, в КФН и БФБ. Увеличаването на капитала с права изключва възможността за записване на повече от предложените акции. Ако до крайния срок на подписката не бъдат записани всички предложени акции, но са записани и платени най-малко 15 000 000 нови акции, капиталът на "Индустриален холдинг България" АД ще се увеличи до размера на записаните и заплатени нови акции, и увеличението на капитала в този размер се регистрира в търговския регистър, Централния Депозитар, КФН и на БФБ.

 

В случай, че до крайния срок на подписката не бъдат записани акции до минималния размер от 15 000 000 нови акции, увеличаването на капитала ще се счита за неуспешно. В този случай внесените от инвеститорите суми, заедно с начислените от банката лихви (ако има такива), ще бъдат възстановявани по посочените в заявките банкови сметки или по други банкови сметки, допълнително указани от тях, в 30-дневен срок от публичното обявяване на резултатите от предлагането. В случай, че увеличаването на капитала не бъде вписано в търговския регистър, "Индустриален холдинг България" АД ще оповести това обстоятелство в публично уведомление, което ще бъде разгласено в 3-дневен срок от влизане в сила на отказа за вписване и ще възстанови получените суми в 30-дневен срок от оповестяването по реда, предвиден в предходното изречение. Към датата на обнародване на настоящото съобщение

 

Проспекта за публично предлагане на акции на "Индустриален холдинг България" АД е публикуван и инвеститорите могат да получат безплатно копие на следните адреси: в офиса на "Индустриален холдинг България" АД, гр. София, ул. Фритьоф Нансен 37А; Интернет страница: (http://www.bulgariaholding.com/); тел: +359 2 980 71 01, лице за контакти: Владислава Згурева, от 10:00 до 16:00 ч. всеки работен ден; в офиса на ИП "Първа финансова брокерска къща" ООД, гр. София, ул. "Енос" 2, ет. 4 и 5, тел. +359 2 810 64 00, лице за контакти: Елена Димитрова, от 8:45 до 17:45 ч. всеки работен ден. Проспекта и допълнителна публична информация за "Индустриален холдинг България" могат да бъдат получени и от публичния регистър на Комисията за финансов надзор (http://www.fsc.bg/), както и от Българска фондова борса (http://www.bse-sofia.bg).