Надзорен съвет

Надзорен съвет

Надзорният съвет не участва в управлението на Дружеството. Надзорният съвет представлява Дружеството само в отношенията му с Управителния съвет.
Надзорният съвет се състои от 3 /три/ до 7 /седем/ члена. Броят и членовете на Надзорния съвет се определят от Общото събрание на акционерите.
Най-малко 1/3 /една трета/ от членовете на Надзорния съвет на Дружеството са независими лица по смисъла на чл.116а, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Мандатът на Надзорния съвет е пет години.

Членовете на Надзорния съвет могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичането на мандата, за който са избрани.

Членовете на Надзорния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничения. Надзорният съвет приема Правила за работата си и избира Председател и Заместник-председател от своите членове. 
 

Решения на Надзорния съвет

Надзорният съвет може да приема решения, ако на заседанието присъстват повече от половината от членовете му, лично или представлявани с писмено пълномощно от друг член на съвета.

Решенията се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите членове на Надзорния съвет, освен ако законът или Устава не изискват друго.
Надзорният съвет може да приема решения и неприсъствено, ако всички членове писмено са заявили съгласието си за решението.