Управителен съвет

Управителен съвет

Управителният съвет управлява и представлява Дружеството, като извършва дейността си под контрола на Надзорния съвет.

Управителният съвет се състои от 3 /три/ члена.

Членовете на Управителния съвет се избират от Надзорния съвет, който определя тяхното възнаграждение и може да ги заменя по всяко време.

Членовете на Управителния съвет трябва да отговарят на изискванията на закона.
Мандатът на Управителния съвет е пет години.

Управителният съвет приема Правила за работата си, които се одобряват от Надзорния съвет.
 

Представителна власт

Управителният съвет, с одобрението на Надзорния съвет, определя лицето/лицата от състава си, което/които да представлява/т Дружеството (изпълнителен/ни директор/и, прокурист).

Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството, се вписват в Търговския регистър.