Коригирано търгово предложение по чл. 149, ал. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) получено от “Буллс” АД, гр. София за закупуване акции на „Индустриален холдинг България” АД

На 15.09.2021 г. в „Индустриален холдинг България” АД бе получено уведомление съгласно чл. 152, ал. 4, във връзка с чл. 151, ал. 3 от ЗППЦК, придружено от коригирано търгово предложение по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК от „Буллс“ АД, гр. София, за закупуване на до 23 690 662 акции с право на глас от останалите акционери на „Индустриален холдинг България ” АД.  Търговото предложение се отправя до всички акционери на „Индустриален холдинг България ” АД, без тези, които са страна по споразумения с търговия предложител за следване на обща политика по управление до бройката акции, посочени в тези споразумения и без притежаваните от публичното дружество собствени акции.

 

Във връзка с изискването на чл. 152, ал. 4 във вр. с чл. 151, ал. 4 от ЗППЦК, приложено представяме постъпилото коригирано търгово предложение за закупуване на акции на „Индустриален холдинг България” АД от „Буллс“ АД.

 

Комисията за финансов надзор все още не е взела отношение по представения проект на коригирано търгово предложение.