Коригирано Търгово предложение по чл. 149б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) получено от “Буллс” АД, гр. София за закупуване акции на „Индустриален холдинг България” АД

На 25.06.2021 г. в „Индустриален холдинг България” АД беше получено уведомление съгласно чл. 152, ал. 4, във връзка с чл. 151, ал. 3 от ЗППЦК, придружено от коригирано търгово предложение по чл. 149б, ал. 1 от ЗППЦК от „Буллс“ АД, гр. София, за закупуване на до 25 000 000 (двадесет и пет милиона), но не по-малко от 15 800 000 (петнадесет милиона и осемстотин хиляди) броя акции с право на глас от останалите акционери на „Индустриален холдинг България ” АД. 

 

Във връзка с изискването на чл. 152, ал. 4 във вр. с чл. 151, ал. 4 от ЗППЦК, информация относно коригираното търгово предложение за закупуване на акции на „Индустриален холдинг България” АД от „Буллс“ АД и съществените условия по него е представена в приложение към настоящото уведомление.

 

Комисията за финансов надзор все още не е взела отношение по представения проект на коригирано търгово предложение.